หน้าแรก เกี่ยวกับวิทยาลัย เข้าสู่ระบบ
สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในการผลิตบัณฑิตพยาบาล และพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพเพื่อชุมชน
1 / 9
2 / 9
3 / 9
4 / 9
5 / 9
6 / 9
7 / 9
8 / 9
9 / 9
    แบบประเมิน ITA และ ETA
   
    ช่องทางการแจ้งเรื่อง
   
    ระบบสารสนเทศ : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
    ระบบสารสนเทศห้องสมุด : วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
    ระบบสารสนเทศ : คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th
 |