หน้าแรก เกี่ยวกับวิทยาลัย เข้าสู่ระบบ

  

 
คณะกรรมการบริหารงานตามโครงสร้าง
 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ มีบุญมาก
ผู้อำนวยการ
032427049 ต่อ 3102
yaowaluck_m@pckpb.ac.th
 
[ รองผู้อำนวยการ ]
 

อ.ดร.อัญชนา จุลศิริ
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ
032-427049 ต่อ 3441
anchana.jul@pi.ac.th

อ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงจันทร์
รองผู้อำนวยการด้านวิจัย
และบริการวิชาการ
032427049 ต่อ 3408
churairat@pckpb.ac.th

ผศ.ดร.ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
และยุทธศาสตร์
032-427-049 ต่อ 121
panisara@pckpb.ac.th

อ.นิตยา ทองมา
รองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษา
032427049 ต่อ 213
nittaya.tho@pi.ac.th
[ ประธานสาขา ]
 

อ.วิโรจน์ ฉิ่งเล็ก
ประธานสาขาการพยาบาลเด็ก
032427049 ต่อ 3406
wirod.chi@pi.ac.th

อ.อัจฉรา สุขสำราญ
ประธานสาขา
การพยาบาลอนามัยชุมชน
032427049 ต่อ 3482
achara@pckpb.ac.th

อ.ดร.กมลพรรณ วัฒนากร
ประธานสาขาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
032-427049 ต่อ 115
kamonpun@pckpb.ac.th

อ.ดร.ชุติมา เทียนชัยทัศน์
ประธานสาขาการพยาบาล
มารดาทารกและผดุงครรภ์
032427049 ต่อ 3471
chutima.tea@pi.ac.th

อ.ดร.พิศสมร เดชดวง
ประธานสาขา
สาขาการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต
032427049 ต่อ 3405
pissamorn@pckpb.ac.th
 
[ หัวหน้างาน ]
 

อ.ดร.กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์
หัวหน้างานด้านวิชาการ
032427049 ต่อ 3407
kanokporn.oum@pi.ac.th

อ.ดร.รพีพรรณ นาคบุบผา
หัวหน้างานด้านวิจัย
และบริการวิชาการ
032427049 ต่อ 112
rapeepan@pckpb.ac.th

ส.อ.สัมพันธ์ มุสิกเจียรนันท์
หัวหน้างานด้านบริหาร
032427049 ต่อ 100
samphan@pckpb.ac.th

อ.สรัลรัตน์ พลอินทร์
หัวหน้างานด้านกิจการนักศึกษา
032427049 ต่อ 214
sarunrattana.pol@pi.ac.th
                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th