โครงสร้างกลุ่มงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา
 
 
ดร.ธัญพร ชื่นกลิ่น
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
และพัฒนานักศึกษา
 
 
[ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน ]

ดร.อัญชนา จุลศิริ
หัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอน

อ.อัจฉรา สุขสำราญ
อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
และจิตเวช

ดร.ชุติมา เทียนชัยทัศน์
อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลมารดา
ทารกและผดุงครรภ์

อ.วิโรจน์ ฉิ่งเล็ก
อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลเด็ก
และผู้สูงอายุ

อ.ดวงหทัย ยอดทอง
อาจารย์ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
และจิตเวช
 
 
[ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ ]

ดร.ผกามาศ พีธรากร
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

ดร.ธัญพร ชื่นกลิ่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

ดร. อัญชนา จุลศิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

ดร.กมลพรรณ วัฒนากร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

ดร.นงณภัทร รุ่งเนย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

ดร.ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

ดร.จินตนา ทองเพชร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.ภคพร กลิ่นหอม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.จินต์ทิพา ศิริกุลวิวัฒน์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อ.ทิพวัลย์ มีทรัพย์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
   
 
[ ภาควิชาการพยาบาลเด็กและผู้สูงอายุ ]

อ.คมสัน แก้วระยะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.วารุณี เกตุอินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

ดร.อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.วิโรจน์ ฉิ่งเล็ก
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็ก
และผู้สูงอายุ

อ.สุวรรณี แสงอาทิตย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

น.ส.วิไลวรรณ คมขำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน)

อ.พัชรี ชูกันหอม
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสุชาดา บุญธรรม
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อ.พัชรรินทร์ เนียมเกิด
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อ.ชนาภา สมใจ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
   
 
[ ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ ]

อ.อังสินี กันสุขเจริญ
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์

อ.รตินันท์ เกียรติมาลา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.ณัฐพร อุทัยธรรม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

ดร.กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.นิตยา ทองมา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

ดร.ชุติมา เทียนชัยทัศน์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

ดร.วันดี ชูชื่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.นภาภรณ์ เกตุทอง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อ.ชณุตพร สมใจ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อ.ไพลิน ถึงถิ่น
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
   
 
[ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช ]

อ.พิศดี มินศิริ
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช

อ.เพ็ญแข ดิษฐบรรจง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.สัญญา คำดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.สถาพร แถวจันทึก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

ดร.จุไรรัตน์ ดวงจันทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.สรัลรัตน์ พลอินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.อัจฉรา สุขสำราญ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.ปรีดานันต์ ประสิทธิ์เวช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน)

อ.ดวงหทัย ยอดทอง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อ.พงษ์ศักดิ์ ป้านดี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ดร.ผุสดี สระทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.รวีวรรณ แก้วอยู่
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อ.สุปราณี หมู่คุ่ย
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวลิ้นจี่ บุญประเสริฐ์
วิทยาจารย์
 
 
[ งานทะเบียนและประเมินผล ]

ดร. กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์
หัวหน้างานทะเบียนและประเมินผล

ดร.วันดี ชูชื่น
อาจารย์ประจำงานทะเบียนและประเมินผล

นางสาวณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์
พนักงานธุรการ
 
[ งานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ]

ดร.นงณภัทร รุ่งเนย
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อ.เพ็ญแข ดิษฐบรรจง
อาจารย์ประจำงานพัฒนานักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นางสุชาดา บุญธรรม
อาจารย์ประจำงานพัฒนานักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อ.อริสมันต์ ศิริลาภ
อาจารย์ประจำงานพัฒนานักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อ.ธนพร แต่งประณีต
อาจารย์ประจำงานพัฒนานักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
 
[ งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ]

อ.นิตยา ทองมา
หัวหน้างานบริการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

อ.สุวรรณี แสงอาทิตย์
อาจารย์ประจำงานบริการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

อ.ปรีดานันต์ ประสิทธิ์เวช
อาจารย์ประจำงานบริการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวลิ้นจี่ บุญประเสริฐ์
อาจารย์ประจำงานบริการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาววาสนา สุทธิ์ประเสริฐ
พนักงานธุรการ
 
 
[ เลขากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา ]

นางสาวรัฐกาญจน์ วิโนทัย
พนักงานธุรการ

นางปวริศา พันพู
พนักงานธุรการ

นางสาวจิราวรรณ คร้ามอยู่
พนักงานธุรการ
                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th