หน้าแรก เกี่ยวกับวิทยาลัย เข้าสู่ระบบ

 
โครงสร้างกลุ่มงานด้านวิชาการ
 
[ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ ]
 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
อ.ดร.อัญชนา จุลศิริ
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ
anchana.jul@pi.ac.th
 
[ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ]
 

อ.ดร.กมลพรรณ วัฒนากร
ประธานสาขา
032-427049 ต่อ 115
kamonpun@pckpb.ac.th

อ.ดร.อัญชนา จุลศิริ
อาจารย์
032-427049 ต่อ 3441
anchana.jul@pi.ac.th

ผศ.ดร.ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
032-427-049 ต่อ 121
panisara@pckpb.ac.th

อ.คมสัน แก้วระยะ
อาจารย์
032-427049 ต่อ 3461
komson@pckpb.ac.th

อ.เพชรรุ่ง เดชบุญญจิตต์
อาจารย์
032-427049 ต่อ 3406
petchrung.dec@pi.ac.th

อ.ดร.ผกามาศ พีธรากร
อาจารย์
032-427049 ต่อ 3406
phakamard.phe@pi.ac.th

อ.ดร.จินตนา ทองเพชร
อาจารย์
032-427049 ต่อ 115
jintana@pckpb.ac.th

อ.ภคพร กลิ่นหอม
อาจารย์
032-427049 ต่อ 214
pakaporn@pckpb.ac.th

อ.ดร.จันทร์จิรา สีสว่าง
อาจารย์
032-427049 ต่อ 3405
junjira.see@pi.ac.th

อ.ชนาภา สมใจ
อาจารย์
032-427049 ต่อ 3406
chanuttaporn@pckpb.ac.th

อ.จินต์ทิพา ศิริกุลวิวัฒน์
อาจารย์
032-427049 ต่อ 122
Jintipa@pckpb.ac.th

อ.ทิพวัลย์ พรามณ์น้อย
อาจารย์
032-427049 ต่อ 2462
Thippawan@pckpb.ac.th

นางสาวกาญจนา เต็มหน
พยาบาลวิชาชีพ
(ผู้ช่วยสอน)
032-427049 ต่อ 3406
kanjana.tem@pi.ac.th
[ สาขาพยาบาลอนามัยชุมชน ]
 

อ.อัจฉรา สุขสำราญ
ประธานสาขา
032427049 ต่อ 3482
achara@pckpb.ac.th

ผศ.ดร. อติญาณ์ ศรเกษตริน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
atiya@pckpb.ac.th

อ.เพ็ญแข ดิษฐบรรจง
อาจารย์
032427049 ต่อ 3408
penkhae@pckpb.ac.th

อ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงจันทร์
อาจารย์
032427049 ต่อ 3408
churairat@pckpb.ac.th

อ.สถาพร แถวจันทึก
อาจารย์
032427049 ต่อ 3408
sathapon@pckpb.ac.th

อ.อังสินี กันสุขเจริญ
อาจารย์
032427049 ต่อ 3407
angsinee@pckpb.ac.th

อ.วิไลวรรณ คมขำ
อาจารย์
032427049 ต่อ 3408
wilaiwan@pckpb.ac.th

อ.รวีวรรณ แก้วอยู่
อาจารย์
032427049 ต่อ 3408
vaveewan@pckpb.ac.th

อ.พงษ์ศักดิ์ ป้านดี
อาจารย์
032427049 ต่อ 3408
pongsak@pckpb.ac.th

นางสาววนิตา ยากำจัด
พยาบาลวิชาชีพ
(ผู้ช่วยสอน)
032427049 ต่อ 3408
wanita.k@pckpb.ac.th
 
[ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ]

อ.พิศสมร เดชดวง
ประธานสาขา
032427049 ต่อ 3405
pissamorn@pckpb.ac.th

ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ มีบุญมาก
ผู้อำนวยการ
032427049 ต่อ 3102
yaowaluck_m@pckpb.ac.th

ผศ.ผุสดี สระทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
032427049 ต่อ 3405
pussadee.sra@pi.ac.th

อ.สรัลรัตน์ พลอินทร์
อาจารย์
032427049 ต่อ 214
sarunrattana.pol@pi.ac.th

อ.ปรีดานันต์ ประสิทธิ์เวช
อาจารย์
032427049 ต่อ 3405
preedanan.pra@pi.ac.th

อ.ดวงหทัย ยอดทอง
อาจารย์
032427049 ต่อ 3405
duanghathai.yod@pi.ac.th

นางสาวพรนรินทร์ ศิลปธรรม
พยาบาลวิชาชีพ
(ผู้ช่วยสอน)
032427049 ต่อ 3405
pornnarin.sin@pi.ac.th
[ สาขาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ ]
 

อ.ดร.ชุติมา เทียนชัยทัศน
ประธานสาขา
032427049 ต่อ 3471
chutima.tea@pi.ac.th

อ.ดร.กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์
อาจารย์
032427049 ต่อ 3407
kanokporn.oum@pi.ac.th

อ.นิตยา ทองมา
อาจารย์
032427049 ต่อ 213
nittaya.tho@pi.ac.th

อ.ณัฐพร อุทัยธรรม
อาจารย์
032427049 ต่อ 116
nattaporn@pckpb.ac.th

อ.ยุคลธร แจ่มฤทธิ์
อาจารย์
032427049 ต่อ 3407
yukonton@pckpb.ac.th

อ.รพีพรรณ นาคบุบผา
อาจารย์
032427049 ต่อ 112
rapeepan@pckpb.ac.th

อ.นภาภรณ์ เกตุทอง
อาจารย์
032427049 ต่อ 3407
napaporn.get@pi.ac.th

อ.ชณุตพร สมใจ
อาจารย์
032427049 ต่อ 3407
chanuttaporn@pckpb.ac.th

อ.ไพลิน ถึงถิ่น
อาจารย์
032427049 ต่อ 3407
pailin.thu@pi.ac.th

อ.ฐิตาภรณ์ กำเนิดทอง
พยาบาลวิชาชีพ
(ผู้ช่วยสอน)
032427049 ต่อ 3407
thitaporn.kam@pi.ac.th
[ สาขาการพยาบาลเด็ก ]
 

อ.วิโรจน์ ฉิ่งเล็ก
ประธานสาขา
032427049 ต่อ 3406
wirod.chi@pi.ac.th

อ.สุวรรณี แสงอาทิตย์
อาจารย์
032427049 ต่อ 3407
suwannee@pckpb.ac.th

อ.พัชรี ชูกันหอม
อาจารย์
032427049 ต่อ 116
phatcharee.cho@pi.ac.th

อ.สุชาดา บุญธรรม
อาจารย์
032427049 ต่อ 3407
suchada.bau@pi.ac.th
[ หน่วยวิชาการ ]
 
[ งานหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ]
 

อ.อังสินี กันสุขเจริญ
อาจารย์
032427049 ต่อ 3407
angsinee.kan@pi.ac.th

อ.สุวรรณี แสงอาทิตย์
อาจารย์
032427049 ต่อ 3407
suwannee@pckpb.ac.th
[ งานทะเบียนวัด และประเมินผล ]
 

อ.ไพลิน ถึงถิ่น
อาจารย์
032427049 ต่อ 3407
pailin.thu@pi.ac.th

นางสาวศุภิสรา จูโต
จ้างเหมางานทะเบียน
032427049 ต่อ 3404
supisara.j@pckpb.ac.th
[ งานประกันคุณภาพการศึกษา ]
 

อ.ยุคลธร แจ่มฤทธิ์
อาจารย์
032427049 ต่อ 3407
yukonton.jam@pi.ac.th

อ.ชณุตพร สมใจ
อาจารย์
032427049 ต่อ 3407
chanapa.som@pi.ac.th
[ งานธุรการด้านวิชาการ ]
 

นางสาวปวริศา พันพู
พนักงานธุรการ
032427049 ต่อ 3404
pavarisa@pckpb.ac.th

นางสาวรสคนธ์ สายพัด
จ้างเหมางานธุรการ
032427049 ต่อ 3404
rosukon.s@pckpb.ac.th

นางสาวพรสวรรค์ ตุงคัษฐาน
จ้างเหมางานวิชาการ
032427049 ต่อ 3404
pornsawan.t@pckpb.ac.th
                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th