โครงสร้างกลุ่มงานวิชาการ และพัฒนานักศึกษา
 
 
อ.ดร.ธัญพร ชื่นกลิ่น
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
 

อ.ดร.นงณภัทร รุ่งเนย
หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิชาการ
   
 
[ หน่วยหลักสูตร คุณภาพการศึกษาและบริการการศึกษา ]

อ.ดร.กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.ดร.วันดี ชูชื่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.คมสัน แก้วระยะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.ปรีดานันต์ ประสิทธิ์เวช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.ภคพร กลิ่นหอม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.วิไลวรรณ คมขำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(ด้านการสอน)

อ.นภาภรณ์ เกตุทอง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อ.ชณุตพร สมใจ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 
 
[ หน่วยกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ]

อ.เพ็ญแข ดิษฐบรรจง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.ดร.จันทร์จิรา สีสว่าง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(ด้านการสอน)

อ.สุชาดา บุญธรรม
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อ.พรสุดา ปลอดโปร่ง
พยาบาลวิชาชีพ
   
 
[ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ]

อ.วิโรจน์ ฉิ่งเล็ก
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

อ.สุวรรณี แสงอาทิตย์
ผู้ช่วยประธานสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

อ.ดร.อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.วารุณี เกตุอินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.สุชาดา บุญธรรม
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อ.พัชรี ชูกันหอม
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 
[ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ]

อ.ดร.อัญชนา จุลศิริ
ประธานสาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อ.ดร.ผกามาศ พีธรากร
ผู้ช่วยประธานสาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อ.ดร.ธัญพร ชื่นกลิ่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.ดร.ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.ดร.กมลพรรณ วัฒนากร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.ดร.นงณภัทร รุ่งเนย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.คมสัน แก้วระยะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.เพชรรุ่ง เดชบุญญจิตต์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.ดร.จินตนา ทองเพชร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.ภคพร กลิ่นหอม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.วิไลวรรณ คมขำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(ด้านการสอน)

อ.ดร.จันทร์จิรา สีสว่าง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(ด้านการสอน)

อ.พัชรรินทร์ เนียมเกิด
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อ.จินต์ทิพา ศิริกุลวิวัฒน์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 
 
[ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก ]

อ.ดร.ชุติมา เทียนชัยทัศน์
ประธานสาขาวิชาการพยาบาล
มารดา ทารกและผดุงครรภ์

อ.อังสินี กันสุขเจริญ
ผู้ช่วยประธานสาขาวิชา
การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์

อ.รตินันท์ เกียรติมาลา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.ณัฐพร อุทัยธรรม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.ดร.กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.ยุคลธร แจ่มฤทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.นิตยา ทองมา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.รพีพรรณ นาคบุบผา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.นภาภรณ์ เกตุทอง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อ.ชณุตพร สมใจ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
   
 
[ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ]

อ.อัจฉรา สุขสำราญ
ประธานสาขาวิชา
การพยาบาลอนามัยชุมชน

อ.สุปราณี หมู่คุ่ย
ผู้ช่วยประธานสาขาวิชา
การพยาบาลอนามัยชุมชน

อ.พิศดี มินศิริ
ผู้ช่วยประธานสาขาวิชา
การพยาบาลอนามัยชุมชน

อ.เพ็ญแข ดิษฐบรรจง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงจันทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.สถาพร แถวจันทึก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.สัญญา คำดี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.รวีวรรณ แก้วอยู่
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อ.พรสุดา ปอลดโปร่ง
พยาบาลวิชาชีพ

อ.พิชญาภา สาแดง
พยาบาลวิชาชีพ
   
 
[ สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช ]

อ.ดวงหทัย ยอดทอง
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช

อ.พิศสมร เดชดวง
ผู้ช่วยประธานสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช

อ.ดร.วันดี ชูชื่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.ดร.ผุสดี สระทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.ปรีดานันต์ ประสิทธิ์เวช
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน)

อ.สรัลรัตน์ พลอินทร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
(ด้านการสอน);

อ.อริสมันต์ ศิริลาภ
พยาบาลวิชาชีพ
   
 
[ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ]

นางสาวรัฐกาญจน์ วิโนทัย
พนักงานธุรการ

นางปวริศา พันพู
พนักงานธุรการ

นางสาวจิราวรรณ คร้ามอยู่
พนักงานธุรการ

นางสาวณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์
พนักงานธุรการ

นางจีรทีปต์ แจ๋วเจริญวัฒนะ
พนักงานธุรการ
 
                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th