วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
 203 ม.2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
 0 3242 7049
 0 3240 0573
 pckcn@pckpb.ac.th
 Prachomklao college of nursing
ติดต่อเรา
ชื่อ:
อีเมล:
ข้อความ:
  
                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th