หน้าแรก เกี่ยวกับวิทยาลัย เข้าสู่ระบบ
โครงสร้างด้านบริหารและยุทธศาสตร์
 
[ โครงสร้างกลุ่มงานบริหาร ]
 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
อ.ดร.ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
และยุทธศาสตร์
panisara@pckpb.ac.th
 
   
หน่วยบริหาร
 
[ งานทรัพยากรบุคคล ]
 

อ.ดร.ผกามาศ พีธรากร
อาจารย์
032427049 ต่อ 3406
phakamard@pckpb.ac.th

นางผาสุก แก้วใหญ่
นักทรัพยากรบุคคล
032427049 ต่อ 3163
phasook@pckpb.ac.th

นางสาวปวีณา กัณฑบุตร
จ้างเหมางานทรัพยากรบุคคล
032427049 ต่อ 3163
 
[ งานการเงินและบัญชี ]
 

นางสาวบุษบา สิงห์อมร
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
032427049 ต่อ 3162
bussaba.s@pckpb.ac.th

นางฐิติมา ขวัญดี
เจ้าหน้าที่การเงิน
032427049 ต่อ 3106
titima@pckpb.ac.th

นางสาวอภิญญา หมู่คุ่ย
เจ้าหน้าที่การเงิน
032427049 ต่อ 3162
apinya.m@pckpb.ac.th

นางจรวยพร ภูมิรินทร์
จ้างเหมางานการเงิน
032427049 ต่อ 3106
jaruaiporn@pckpb.ac.th
[ งานพัสดุ ]
 

นางเพยาว์ รามเมือง
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.3
032427049 ต่อ 3151
phayao@pckpb.ac.th

นางสาวปานวดี มาเปี่ยม
จ้างเหมางานการเงิน
032427049 ต่อ 3151
panwadee@pckpb.ac.th

นางลัญชนาน์ สายฟ้า
จ้างเหมางานพัสดุ
032427049 ต่อ 3151
 
[ งานธุรการและสารบรรณ ]
 

นางสาวเพ็ญศิริ มงคลโสฬศ
พนักงานธุรการ
032427049 ต่อ 3102
pensiri@pckpb.ac.th

น.ส.ปภาดา วิสมิตนันท์
พนักงานธุรการ
032427049 ต่อ 3102
paphada@pckpb.ac.th

น.ส.ณปภัช บุญเกิด
พนักงานธุรการ
032427049 ต่อ 3104
napaphat@pckpb.ac.th
[ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง ]
 

นางสาวทิพยาภา ตือพงษ์
พนักงานบริการ
(งานทำความสะอาด)
pckcn@pckpb.ac.th

นางนรินทร์ทิพย์ สอนบุญ
พนักงานบริการ
(งานทำความสะอาด)
narinthip@pckpb.ac.th

นางโสภา น้อยอินทร์
พนักงานบริการ
(งานทำความสะอาด)
sopa@pckpb.ac.th

นางสาวรุ่งรัตน์ ช่อสลิด
พนักงานบริการ
(งานทำความสะอาด)
rungrat@pckpb.ac.th

นางบรรจง ชูแก้ว
จ้างเหมางานทำความสะอาด
(งานทำความสะอาด)
banchong@pckpb.ac.th

นางอัจฉรา อ่อนตา
จ้างเหมางานทำความสะอาด
(งานทำความสะอาด)
pckcn@pckpb.ac.th

นางสาวยุพิน รักไทย
จ้างเหมางานทำความสะอาด
(งานทำความสะอาด)
yupinluckthai@pckpb.ac.th

นางรัชนก คำโพธิ์
จ้างเหมางานทำความสะอาด
(งานทำความสะอาด)
ratchanok@pckpb.ac.th

นางสาววาสนา ชูช่อเกตุ
จ้างเหมางานทำความสะอาด
(งานทำความสะอาด)
pckcn@pckpb.ac.th

นางจำเนียร อุนันชัย
จ้างเหมางานทำความสะอาด
(งานทำความสะอาด)
jumnean@pckpb.ac.th

นายชัยยัญ จันทร์บูรณ์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน(งานสวน)
cheiyan@pckpb.ac.th

นายปฏิสิทธิ์ แจ๋วเจริญวัฒนะ
พนักงานบริการ(งานสวน)
patipat@pckpb.ac.th

นายชูชีพ บุญมี
จ้างเหมางานสวน(งานสวน)
chucheep@pckpb.ac.th

นายโพธิกรณ์ ใจจา
ช่างไม้ ระดับ ช.๔(งานซ่อมบำรุง)
potikrn@pckpb.ac.th

นายพล อยู่ทอง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บ.๒
(งานรักษาความปลอดภัย)
032427049 ต่อ 100
pon@pckpb.ac.th

นายศราวุธ มุสิกเจียรนันท์
พนักงานบริการ
(งานรักษาความปลอดภัย)
032427049 ต่อ 100
sarawut@pckpb.ac.th

นายสิทธินนท์ วังเวงจิตต์
จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
(งานรักษาความปลอดภัย)
032427049 ต่อ 100
chaiyaphruek@pckpb.ac.th

นายณัฐชนน พุ่มผะกา
จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
(งานรักษาความปลอดภัย)
032427049 ต่อ 100

นางศรัญญา พิสิฐพงศ์ธร
จ้างเหมางานทำความสะอาด
(งานทำความสะอาด)
032427049 ต่อ 600
[ งานยานพาหนะ ]
 

นายประสพพร เพิ่มลาภ
พนักงานขับรถ
(งานยานพาหนะ)
prasopporn@pckpb.ac.th

นายณรงค์ฤทธิ์ แจ่มสุวรรณ
พนักงานขับรถ
(งานยานพาหนะ)
narongrit@pckpb.ac.th

นายเดชชาติ พัฒพงษ์
จ้างเหมางานขับรถยนต์
(งานยานพาหนะ)
detchart.p@pckpb.ac.th
หน่วยสนับสนุนวิชาการ
 
[ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
 

นายธีรพงศ์ บุญธรรม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
032427049 ต่อ 3402
theerapong@pckpb.ac.th

นายอานนท์ มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
032427049 ต่อ 3402
arnon_m@pckpb.ac.th

นายอร่าม เอี่ยมคำ
จ้างเหมางานคอมพิวเตอร์
(งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
032427049 ต่อ 3402
aram@pckpb.ac.th

นายเจตริน จันทร์แจ่มหล้า
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
(งานโสตทัศนูปกรณ์)
032427049 ต่อ 3402
jattrin@pckpb.ac.th
[ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ]
 
[ งานวิทยบริการ ]
 

อ.พงศักดิ์ ป้านดี
อาจารย์
032427049 ต่อ 3408
kimarmjung@hotmail.com

นางบุญรวม สดใส
บรรณารักษ์
032427049 ต่อ 3201
boonroum@pckpb.ac.th

นางวิศัลญ์ศยา อินทนาศักดิ์
บรรณารักษ์
032427049 ต่อ 3201
wisansaya@pckpb.ac.th

นางสาวจิรนันท์ งามพักตร์
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ
032427049 ต่อ 211
jiranan@pckpb.ac.th
[ หน่วยยุทธศาสตร์และแผนงาน ]
 

อ.คมสัน แก้วระยะ
อาจารย์
032-427049 ต่อ 3461
komson@pckpb.ac.th

อ.เพชรรุ่ง เดชบุญญจิตต์
อาจารย์
032-427049 ต่อ 3406
dpetchrung@gmail.com

อ.จินต์ทิพา ศิริกุลวิวัฒน์
อาจารย์
032-427049 ต่อ 122
Jintipa@pckpb.ac.th

นางสาวพรนรินทร์ ศิลปธรรม
พยาบาลวิชาชีพ
032427049 ต่อ 3405
pornnarin.sin@pi.ac.th

นายสุนทร พันธ์นก
จ้างเหมางานนโยบาลและแผน
032-427049 ต่อ 122
soontorn@pckpb.ac.th
                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th