โครงสร้างกลุ่มงานบริหาร
 
 
ดร.ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
 
 
[ บริหารทั่วไป ]

ดร.ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

น.ส.ปภาดา วิสมิตนันท์
พนักงานธุรการ

นางสาวเพ็ญศิริ มงคลโสฬศ
พนักงานธุรการ

น.ส.ณปภัช บุญเกิด
พนักงานธุรการ

นายอธิคุณ หิรัญพลากร
พนักงานธุรการ

นายพล อยู่ทอง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายศราวุธ มุสิกเจียรนันท์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายภูพิงค์ จันทร์เรือง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายจักรพงษ์ ทับสี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายชัยยัญ จันทร์บูรณ์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นายปฏิพัทธิ์ แจ๋วเจริญวัฒนะ
พนักงานรักษาสิ่งแวดล้อม

นายสุวิน แสนสำราญ
พนักงานรักษาสิ่งแวดล้อม

นางสาวยุพิน บุญเลิศ
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางจำเนียร อุนันชัย
งานอาคารสถานที่

นางสาวธนพร เอี่ยมเพชร
งานอาคารสถานที่

นางนภัทร เพ็ชรดี
งานอาคารสถานที่

นางนฤมล สวัสดี
งานอาคารสถานที่

นางนรินทร์ทิพย์ สอนบุญ
งานอาคารสถานที่

นางสาวทิพยาภา ตือพงษ์
งานอาคารสถานที่

นางสาวรุ่งรัตน์ ช่อสลิด
งานอาคารสถานที่

นางโสภา น้อยอินทร์
งานอาคารสถานที่

นางบรรจง ชูแก้ว
งานอาคารสถานที่

นางประนอม ทองโปร่ง
งานอาคารสถานที่

นางสาวยุพิน รักไทย
งานอาคารสถานที่

นางรัชนก คำโพธิ์
งานอาคารสถานที่

นายเดชชาติ พัฒพงษ์
หัวหน้างานยานพาหนะ

นายประสพพร เพิ่มลาภ
งานยานพาหนะ

นายอนุพน พุ่มนาค
งานยานพาหนะ

นายณพิชญ์ วิบูลย์ศิริชัย
นักประชาสัมพันธ์
 
 
[ งานทรัพยากรบุคคล ]

ดร.กมลพรรณ วัฒนากร
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

สอ.สัมพันธ์ มุสิกเจียรนันท์
งานบริหารทรัพยากรบุคคล

อ.นภาภรณ์ เกตุทอง
อาจารย์ประจำงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางผาสุก แก้วใหญ่
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
 
[ งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ ]

อ.สรัลรัตน์ พลอินทร์
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

อ.พัชรรินทร์ เนียมเกิด
อาจารย์ประจำงานนโยบาย
แผนและการบริหารจัดการภาครัฐ

อ.จินต์ทิพา ศิริกุลวิวัฒน์
อาจารย์ประจำงานนโยบาย
แผนและการบริหารจัดการภาครัฐ

นางอังคณา ถมปัต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อ.ชณุตพร สมใจ
อาจารย์ประจำงานประกันคุณภาพการศึกษา

อ.ชนาภา สมใจ
อาจารย์ประจำงานประกันคุณภาพการศึกษา

นางผุสดี สระทอง
อาจารย์ประจำงานวิทยาลัยคุณธรรม
   
 
[ งานวิทยบริการ ]

อ.ภคพร กลิ่นหอม
หัวหน้างานวิทยบริการ

นายธีรพงศ์ บุญธรรม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายราชศักดิ์ สังข์ฤทธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเจตริน จันทร์แจ่มหล้า
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นางบุญรวม สดใส
บรรณารักษ์

นางจีรทีปต์ แจ๋วเจริญวัฒนะ
บรรณารักษ์

นางณัฐมน กลั่นจัตุรัส
บรรณารักษ์

นางสาวจิรนันท์ งามพักตร์
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ
 
 
[ งานการเงินและบัญชี ]

นางสาวบุณยวีย์ บุญหาญ
หัวหน้างานการเงิน

นางฐิติมา ขวัญดี
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวอภิญญา หมู่คุ่ย
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางวิศัลญ์ศยา อินทนาศักดิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางจรวยพร ภูมิรินทร์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาววิมลลักษณ์ ศักดิ์สุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกุลวรรณ มงคลโสฬศ
เจ้าหน้าที่การบัญชี
   
 
[ งานพัสดุและซ่อมบำรุง ]

นางสาววารุณี เกตุอินทร์
หัวหน้างานพัสดุและซ่อมบำรุง

นายทศพร ทองอ่อน
นักวิชาการงานพัสดุ

นางสาวชุติมา มณีรัตน์
นักวิชาการงานพัสดุ

นางสาวปานวดี มาเปี่ยม
เจ้าหน้าที่พัสดุและซ่อมบำรุง

นางเพยาว์ รามเมือง
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายโพธิกรณ์ ใจจา
งานซ่อมบำรุง
                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th