<
โครงสร้างกลุ่มงานด้านบริหารและยุทธศาสตร์
 
 
อ.ดร.ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ
รองผู้อำนวยการด้านบริหารและยุทธศาสตร์
 

อ.วารุณี เกตุอินทร์
หัวหน้างานด้านบริหาร
 
 
[ หน่วยบริหารทั่วไป ]

น.ส.ณปภัช บุญเกิด
พนักงานธุรการ

น.ส.ปภาดา วิสมิตนันท์
พนักงานธุรการ

นางสาวเพ็ญศิริ มงคลโสฬศ
พนักงานธุรการ

นายอร่าม เอี่ยมคำ
นักประชาสัมพันธ์

นายพล อยู่ทอง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายศราวุธ มุสิกเจียรนันท์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายจักรพงษ์ ทับสี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายชัยยัญ จันทร์บูรณ์
พนักงานเกษตรพื้นฐาน

นายปฏิพัทธิ์ แจ๋วเจริญวัฒนะ
พนักงานรักษาสิ่งแวดล้อม

นางสาวยุพิน บุญเลิศ
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นางจำเนียร อุนันชัย
งานอาคารสถานที่

นางนภัทร เพ็ชรดี
งานอาคารสถานที่

นางนฤมล สวัสดี
งานอาคารสถานที่

นางนรินทร์ทิพย์ สอนบุญ
งานอาคารสถานที่

นางสาวทิพยาภา ตือพงษ์
งานอาคารสถานที่

นางสาวรุ่งรัตน์ ช่อสลิด
งานอาคารสถานที่

นางโสภา น้อยอินทร์
งานอาคารสถานที่

นางบรรจง ชูแก้ว
งานอาคารสถานที่

นางสาวยุพิน รักไทย
งานอาคารสถานที่

นางรัชนก คำโพธิ์
งานอาคารสถานที่

นายประสพพร เพิ่มลาภ
งานยานพาหนะ

นายภานุพงษ์ สินพูล
งานยานพาหนะ

นายณรงค์ฤทธิ์ แจ่มสุวรรณ
งานยานพาหนะ
 
[ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล ]

อ.ยุคลธร แจ่มฤทธิ์
อาจารย์ประจำหน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

สอ.สัมพันธ์ มุสิกเจียรนันท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางผาสุก แก้วใหญ่
นักทรัพยากรบุคคล
 
[ หน่วยยุทธศาสตร์และวิทยาลัยคุณธรรม ]

อ.ดร.ผุสดี สระทอง
อาจารย์ประจำหน่วยยุทธศาสตร์
และวิทยาลัยคุณธรรม

อ.พัชรรินทร์ เนียมเกิด
อาจารย์ประจำหน่วยยุทธศาสตร์
และวิทยาลัยคุณธรรม

อ.จินต์ทิพา ศิริกุลวิวัฒน์
อาจารย์ประจำหน่วยยุทธศาสตร์
และวิทยาลัยคุณธรรม
 
[ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ]

นายธีรพงศ์ บุญธรรม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเจตริน จันทร์แจ่มหล้า
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายอร่าม เอี่ยมคำ
เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์

นายอานนท์ มงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
[ หน่วยวิทยบริการ ]

นางบุญรวม สดใส
บรรณารักษ์

นางวิศัลญ์ศยา อินทนาศักดิ์
บรรณารักษ์

นางสาวจิรนันท์ งามพักตร์
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการ
 
[ หน่วยการเงินและบัญชี ]

นางฐิติมา ขวัญดี
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวอภิญญา หมู่คุ่ย
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาววิมลลักษณ์ ศักดิ์สุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
[ หน่วยพัสดุและซ่อมบำรุง ]

นางเพยาว์ รามเมือง
เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.กาญจนา ขันติสัจจพงษ์
นักวิชาการงานพัสดุ

นายโพธิกรณ์ ใจจา
งานซ่อมบำรุง

นางสาวปานวดี มาเปี่ยม
เจ้าหน้าที่พัสดุและซ่อมบำรุง

นางจรวยพร ภูมิรินทร์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th