โครงสร้างกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 
 
ดร.อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย
และบริการวิชาการ
 
 
[ งานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ ]

อ.ณัฐพร อุทัยธรรม
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ

อ.ทิพวัลย์ มีทรัพย์
อาจารย์ประจำงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ

อ.สุปราณี หมู่คุ่ย
อาจารย์ประจำงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ

ดร.จินตนา ทองเพชร
อาจารย์ประจำงานวิเทศสัมพันธ์

นางโสภิษฐ์ มิตรดี
พนักงานธุรการ
 
 
[ งานบริการวิชาการและชุมชนเข้มแข็ง ]

นายสถาพร แถวจันทึก
หัวหน้างานบริการวิชาการ
และชุมชนเข้มแข็ง

อ.รวีวรรณ แก้วอยู่
อาจารย์ประจำงานบริการวิชาการ
และชุมชนเข้มแข็ง

อ.วิไลวรรณ คมขำ
อาจารย์ประจำงานบริการวิชาการ
และชุมชนเข้มแข็ง

อ.พัชรี ชูกันหอม
อาจารย์ประจำงานบริการวิชาการ
และชุมชนเข้มแข็ง

อ.รตินันท์ เกียรติมาลา
อาจารย์ประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

นางฉลวย ตือพงษ์
พนักงานธุรการ

นางลาวัณย์ น้อยวงศ์
แพทย์แผนไทย

นางสาวลลิตา แสนเรือง
แพทย์แผนไทย
 
 
[ วารสารและการจัดการความรู้ ]

อ.จุไรรัตน์ ดวงจันทร์
หัวหน้างานวารสารและการจัดการความรู้

นายสัญญา คำดี
วารสารและการจัดการความรู้
 
                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th