โครงสร้างกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 
 
อ.ดร.อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 

อ.ดร.จินตนา ทองเพชร
หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ
   
 
[ หน่วยวิจัย นวัตกรรม จัดการความรู้และวารสาร ]

อ.ณัฐพร อุทัยธรรม
อาจารย์ประจำหน่วยวิจัย นวัตกรรม
จัดการเรียนรู้และวารสาร

อ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงจันทร์
อาจารย์ประจำหน่วยวิจัย นวัตกรรม
จัดการเรียนรู้และวารสาร

นายสัญญา คำดี
อาจารย์ประจำหน่วยวิจัย นวัตกรรม
จัดการเรียนรู้และวารสาร

อ.นิตยา ทองมา
อาจารย์ประจำหน่วยวิจัย นวัตกรรม
จัดการเรียนรู้และวารสาร

อ.อริสมันต์ ศิริลาภ
อาจารย์ประจำหน่วยวิจัย นวัตกรรม
จัดการเรียนรู้และวารสาร

นางโสภิษฐ์ มิตรดี
พนักงานธุรการ
 
[ หน่วยบริการวิชาการ ]

อ.สถาพร แถวจันทึก
อาจารย์ประจำหน่วยบริการวิชาการ

อ.เพชรรุ่ง เดชบุญญจิตต์
อาจารย์ประจำหน่วยบริการวิชาการ

อ.พัชรี ชูกันหอม
อาจารย์ประจำหน่วยบริการวิชาการ

อ.รวีวรรณ แก้วอยู่
อาจารย์ประจำหน่วยบริการวิชาการ

นางฉลวย ตือพงษ์
พนักงานธุรการ
 
 
[ หน่วยบริการการแพทย์ สาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศ ]

อ.รพีพรรณ นาคบุบผา
อาจารย์ประจำหน่วยบริการการแพทย์
สาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศ

อ.รตินันท์ เกียรติมาลา
อาจารย์ประจำหน่วยบริการการแพทย์
สาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศ

นางลาวัณย์ น้อยวงศ์
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการการแพทย์
สาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศ

นางสาวลลิตา แสนเรือง
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยบริการการแพทย์
สาธารณสุขและศูนย์ความเป็นเลิศ
   
                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th