หน้าแรก เกี่ยวกับวิทยาลัย เข้าสู่ระบบ

 
โครงสร้างกลุ่มงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ
 
[ รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ ]
 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
อ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงจันทร์
รองผู้อำนวยการด้านวิจัย
และบริการวิชาการ
churairat@pckpb.ac.th
 
หน่วยวิจัยและนวัตกรรม
 
[ งานด้านวิจัยและนวัตกรรม ]
 

อ.ณัฐพร อุทัยธรรม
อาจารย์
032427049 ต่อ 116
nattaporn@pckpb.ac.th

อ.ดร.จันทร์จิรา สีสว่าง
อาจารย์
032427049 ต่อ 3405
junjira.see@pi.ac.th
   
 
[ งานวารสารและจัดการความรู้ ]

อ.ดร.จินตนา ทองเพชร
อาจารย์
032427049 ต่อ 115
jintana@pckpb.ac.th

อ.ปรีดานันต์ ประสิทธิ์เวช
อาจารย์
032427049 ต่อ 3405
preedanan.pra@pi.ac.th
   
[ งานวิเทศสัมพันธ์ ]
 
       
บริการวิชาการ
 
[ งานบริการวิชาการ ]
 

อ.สถาพร แถวจันทึก
อาจารย์
032427049 ต่อ 3408
sathapon@pckpb.ac.th

อ.พัชรี ชูกันหอม
อาจารย์
032427049 ต่อ 116
phatcharee.cho@pi.ac.th

อ.ทิพวัลย์ พรามณ์น้อย
อาจารย์
032427049 ต่อ 2462
Thippawan@pckpb.ac.th

นางสาววนิตา ยากำจัด
พยาบาลวิชาชีพ
032427049 ต่อ 3408
wanita.k@pckpb.ac.th
 
[ งานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ภูมิปัญญาไทย ]

นางลาวัณย์ น้อยวงศ์
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
pckcn@pckpb.ac.th
     
 
[ งานธุรการด้านวิจัยและบริการวิชาการ ]

นางโสภิษฐ์ มิตรดี
พนักงานธุรการ
032427049 ต่อ 121
sopid@pckpb.ac.th

นางรวิสรา เล้าโลมวงศ์
จ้างเหมางานธุรการ
032427049 ต่อ 112
rawisara.l@pckpb.ac.th
   
                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th