โครงสร้างบริหารวิทยาลัย
 
 
ดร.อติญาณ์ ศรเกษตริน
ผู้อำนวยการ
 

ดร.ธัญพร ชื่นกลิ่น
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
และพัฒนานักศึกษา

ดร.อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย
และบริการวิชาการ

ดร.ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร

อ.วารุณี เกตุอินทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ดร.กมลพรรณ วัฒนากร
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

อ.สรัลรัตน์ พลอินทร์
หัวหน้างานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

อ.ภคพร กลิ่นหอม
หัวหน้างานวิทยบริการ

ดร.อัญชนา จุลศิริ
หัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอน

ดร.นงณภัทร รุ่งเนย
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ดร.ผกามาศ พีธรากร
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

อ.คมสัน แก้วระยะ
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและผู้สูงอายุ

อ.อังสินี กันสุขเจริญ
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์

อ.พิศดี มินศิริ
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช

อ.นิตยา ทองมา
หัวหน้างาน บริการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดร.กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์
หัวหน้างานทะเบียนและประเมินผล

อ.ณัฐพร อุทัยธรรม
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ

อ.สถาพร แถวจันทึก
หัวหน้างานบริการวิชาการ

ดร.จุไรรัตน์ ดวงจันทร์
หัวหน้างานวารสารและการจัดการความรู้
                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th