หน้าแรก เกี่ยวกับวิทยาลัย เข้าสู่ระบบ

  

 
โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย
 
[ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี ]
 
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ มีบุญมาก
ผู้อำนวยการ
pckcn@pckpb.ac.th
 
[ รองผู้อำนวยการ ]
 

อ.ดร.อัญชนา จุลศิริ
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ
julsiri@gmail.com

อ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงจันทร์
รองผู้อำนวยการด้านวิจัย
และบริการวิชาการ
churairat@pckpb.ac.th

ผศ.ดร.ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
และยุทธศาสตร์
panisara@pckpb.ac.th

อ.นิตยา ทองมา
รองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษา
nitt_thong@yahoo.com
[ ประธานสาขา ]
 

อ.วิโรจน์ ฉิ่งเล็ก
ประธานสาขาการพยาบาลเด็ก
tum.wi@hotmail.com

อ.อัจฉรา สุขสำราญ
ประธานสาขา
การพยาบาลอนามัยชุมชน
achara@pckpb.ac.th

อ.ดร.กมลพรรณ วัฒนากร
ประธานสาขาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
kamonpun@pckpb.ac.th

อ.ดร.ชุติมา เทียนชัยทัศน์
ประธานสาขาการพยาบาล
มารดาทารกและผดุงครรภ์
Teanpun@gmail.com

อ.ดร.พิศสมร เดชดวง
ประธานสาขา
สาขาการพยาบาลจิตเวช
และสุขภาพจิต
pissamorn@pckpb.ac.th
 
[ หัวหน้างาน ]
 

อ.ดร.กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์
หัวหน้างานด้านวิชาการ
kanokpik@gmail.com

อ.ดร.รพีพรรณ นาคบุบผา
หัวหน้างานด้านวิจัย
และบริการวิชาการ
rapeepan@pckpb.ac.th

ส.อ.สัมพันธ์ มุสิกเจียรนันท์
หัวหน้างานด้านบริหาร
pckcn@pckpb.ac.th

อ.สรัลรัตน์ พลอินทร์
หัวหน้างานด้านกิจการนักศึกษา
sarunrad@gmail.com
                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th