>
โครงสร้างบริหารวิทยาลัย
 
 
ดร.อติญาณ์ ศรเกษตริน
ผู้อำนวยการ
 

อ.ดร.ธัญพร ชื่นกลิ่น
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อ.ดร.อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

อ.ดร.ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อ.ดร.อัญชนา จุลศิริ
ประธานสาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อ.ดร.จินตนา ทองเพชร
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ

อ.วารุณี เกตุอินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

อ.วิโรจน์ ฉิ่งเล็ก
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

อ.สรัลรัตน์ พลอินทร์
หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

อ.อัจฉรา สุขสำราญ
ประธานสาขาวิชา
การพยาบาลอนามัยชุมชน

อ.ดวงหทัย ยอดทอง
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช
 

อ.ดร.ชุติมา เทียนชัยทัศน์
ประธานสาขาวิชาการพยาบาล
มารดา ทารกและผดุงครรภ์
 
                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th