>
โครงสร้างบริหารวิทยาลัย
 
 
ดร.เยาวลักษณ์ มีบุญมาก
ผู้อำนวยการ
 

อ.ดร.อัญชนา จุลศิริ
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ

อ.ดร.อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์
รองผู้อำนวยการด้านวิจัย
และบริการวิชาการ

อ.ดร.ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ
รองผู้อำนวยการด้านบริหาร
และยุทธศาสตร์

อ.สรัลรัตน์ พลอินทร์
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษา

อ.ดร นงณภัทร รุ่งเนย
หัวหน้างานหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา

อ.ดร.จินตนา ทองเพชร
หัวหน้ากลุ่มงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ

อ.วารุณี เกตุอินทร์
หัวหน้างานด้านบริหาร

อ.ภคพร กลิ่นหอม
หัวหน้างานด้านกิจการนักศึกษา

อ.วิโรจน์ ฉิ่งเล็ก
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

อ.อัจฉรา สุขสำราญ
ประธานสาขาวิชา
การพยาบาลอนามัยชุมชน

อ.ดร.กมลพรรณ วัฒนากร
ประธานสาขา
วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 

อ.ดร.ชุติมา เทียนชัยทัศน์
ประธานสาขา
วิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์
 

อ.ดร.พิศสมร เดชดวง
ประธานสาขา
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช
 
                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th