แผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดซื้อวัสดุ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565
 (นายทศพร ทองอ่อน/2021-10-14 14:32:05)

รายงานจำนวนคงเหลือของวัสดุต่าง ๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
 (นายทศพร ทองอ่อน/2021-09-30 16:22:01)

ขายทอดตลาดพัสดุทีชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563
 (น.ส.ปานวดี มาเปี่ยม/2021-07-13 09:03:21)

เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
 (น.ส.กาญจนา ขันติสัจจพงษ์/2021-01-07 19:53:39)

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ
 (น.ส.กาญจนา ขันติสัจจพงษ์/2021-01-07 19:53:19)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)
 (น.ส.กาญจนา ขันติสัจจพงษ์/2021-01-06 07:51:20)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบลงทุน)
 (น.ส.กาญจนา ขันติสัจจพงษ์/2020-12-23 07:49:00)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
 (นายทศพร ทองอ่อน/2020-10-05 13:56:48)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
 (นายทศพร ทองอ่อน/2020-09-30 17:02:19)

รายงานจำนวนคงเหลือของวัสดุต่างๆ ณ วันที่ 28 กันยายน 2563
 (น.ส.ปานวดี มาเปี่ยม/2020-09-30 14:58:21)

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์ (รอจำหน่าย) จำนวน 9 รายการ
 (น.ส.ปานวดี มาเปี่ยม/2020-08-28 09:33:31)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 (นายทศพร ทองอ่อน/2020-07-14 15:43:25)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 (นายทศพร ทองอ่อน/2020-07-14 15:43:05)

ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 (น.ส.กาญจนา ขันติสัจจพงษ์/2020-06-10 14:44:50)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 (นายทศพร ทองอ่อน/2020-05-27 16:23:07)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 (นายทศพร ทองอ่อน/2020-05-27 16:22:51)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
 (นายทศพร ทองอ่อน/2020-05-26 14:03:17)

เอกสารประกวดราคา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 (น.ส.กาญจนา ขันติสัจจพงษ์/2020-05-21 15:37:29)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 (น.ส.กาญจนา ขันติสัจจพงษ์/2020-05-21 15:36:56)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
 (นายทศพร ทองอ่อน/2020-04-13 14:03:02)

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 (นายทศพร ทองอ่อน/2020-04-02 10:13:53)

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ
 (นายทศพร ทองอ่อน/2020-03-31 10:13:43)

เอกสารประกาศประกวดราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 (นายทศพร ทองอ่อน/2020-03-26 11:32:50)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 (นายทศพร ทองอ่อน/2020-03-26 11:32:31)

เอกสารประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ
 (นายทศพร ทองอ่อน/2020-03-24 11:32:21)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ
 (นายทศพร ทองอ่อน/2020-03-24 11:32:07)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
 (นายทศพร ทองอ่อน/2020-03-03 14:02:32)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
 (นายทศพร ทองอ่อน/2020-03-03 14:02:06)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
 (นายทศพร ทองอ่อน/2020-03-03 14:01:46)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 (นายทศพร ทองอ่อน/2020-03-03 14:00:44)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 (นายทศพร ทองอ่อน/2020-03-03 14:00:05)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ
 (นายทศพร ทองอ่อน/2020-01-31 13:09:47)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษไขและหมึกอัดสำเนา
 (นายทศพร ทองอ่อน/2019-11-28 16:36:36)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4
 (นายทศพร ทองอ่อน/2019-11-28 16:36:17)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 123 รายการ
 (นายทศพร ทองอ่อน/2019-11-28 16:35:59)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ
 (นายทศพร ทองอ่อน/2019-11-27 13:53:19)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 9 รายการ
 (นายทศพร ทองอ่อน/2019-11-27 13:52:54)

ประกาศรายชื่อผู้ขนะการประมูลร้านค้าประเภทประกอบและจำหน่ายอาหาร
 (น.ส.ปานวดี มาเปี่ยม/2019-11-18 09:27:23)

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันประกอบอาหารประมูลร้านค้า
 (น.ส.ปานวดี มาเปี่ยม/2019-11-04 14:58:56)

ประกาศประมูลร้านค้า ประเภทประกอบและจำหน่ายอาหาร
 (น.ส.ปานวดี มาเปี่ยม/2019-10-25 16:01:29)

รางงานจำนวนคงเหลือของวัสดุต่างๆ ณวันที่ 25 กันยายน 2562
 (น.ส.ปานวดี มาเปี่ยม/2019-10-01 16:45:32)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 (นายทศพร ทองอ่อน/2019-09-30 18:54:56)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดซื้อวัสดุ ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-08-19 09:36:44)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-08-06 09:05:45)

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 ประจำไตรมาส 4
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-08-05 11:36:06)

รายงานวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบปกติ ปีงบประมาณ 2562
 (น.ส.วารุณี เกตุอินทร์/2019-07-31 15:30:50)

รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปี 62 ไตรมาส 4
 (น.ส.วารุณี เกตุอินทร์/2019-07-31 15:30:16)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (แก้ไขครั้งที่่ 7 ณ วันที่ 5 ก.ค. 2562)
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-07-05 16:09:21)

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-07-05 13:32:20)

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุนและงบปกติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-06-28 14:07:56)

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-06-17 10:57:56)

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-06-05 10:08:15)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงประตูห้องพักอาคาร 3 ชั้น 5 และ 6
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-05-07 13:19:12)

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-05-03 16:24:53)

ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงประตูห้องพักอาคาร 3 ชั้น 5 และ 6
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-04-23 09:13:33)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดซื้อวัสดุ ประจำปี 2562 (แก้ไขครั้งที่่ 5 ณ วันที่ 9 เม.ย.2562)
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-04-10 16:47:34)

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-04-05 16:55:14)

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปี 62 สิ้นสุดไตรมาส 2
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-03-28 15:23:58)

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2
 (น.ส.ชุติมา มณีรัตน์/2019-03-28 15:23:47)

                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th