ประชาสัมพันธ์รับสม้ครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤติทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5
 (นางฉลวย ตือพงษ์/2020-07-23 16:20:44)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัวรุ่นที่ 2
 (นางฉลวย ตือพงษ์/2020-06-23 08:59:50)

หนังสือประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5
 (นางฉลวย ตือพงษ์/2020-06-15 13:01:33)

ประชาสัมพันธ์รับสม้ครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤติทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5
 (นางฉลวย ตือพงษ์/2020-06-11 09:45:46)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัวรุ่นที่ 2
 (นางฉลวย ตือพงษ์/2020-05-19 15:46:37)

ขอเลื่อนกำหนดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 2
 (นางฉลวย ตือพงษ์/2020-05-19 08:29:39)

รับสมัครเข้าประชุมโครงการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง “Professional care in Stroke”บทบาทของทีมดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างมืออาชีพ” (ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ (CNEU) 13.50 หน่วย) )
 (นางฉลวย ตือพงษ์/2020-05-07 10:06:28)

ขอเลื่อนกำหนดการอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
 (นางฉลวย ตือพงษ์/2020-03-18 10:40:06)

ขยายเวลารับสมัครการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 2
 (นางฉลวย ตือพงษ์/2020-02-24 15:12:18)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 (รอบที่ 2)
 (น.ส.รัฐกาญจน์ วิโนทัย/2020-01-23 09:23:34)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๙ (รอบที่ ๑)
 (น.ส.รัฐกาญจน์ วิโนทัย/2020-01-21 16:43:56)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๙ (รอบที่ ๒)
 (น.ส.รัฐกาญจน์ วิโนทัย/2020-01-21 16:42:58)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (รอบที่ 1)
 (น.ส.จิราวรรณ คร้ามอยู่/2020-01-10 14:07:16)

ประกาศรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รอบ 2)
 (น.ส.จิราวรรณ คร้ามอยู่/2020-01-09 08:46:11)

รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 2
 (นางฉลวย ตือพงษ์/2019-12-22 09:35:13)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับการอบรมปฏิบัติการแพทย์ ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) รุ่นที่ 12
 (นายณพิชญ์ วิบูลย์ศิริชัย/2019-10-03 08:41:36)

                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th