ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4
 (นางฉลวย ตือพงษ์/2019-07-22 13:38:28)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4
 (นางฉลวย ตือพงษ์/2019-07-17 17:01:20)

รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิดรุ่นที่ 4
 (นางฉลวย ตือพงษ์/2019-05-23 20:24:59)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะสาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
 (นางฉลวย ตือพงษ์/2019-05-07 09:35:22)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
 (นางฉลวย ตือพงษ์/2019-04-29 16:54:57)

รับสมัครอบรมโครงการอบรมรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติกับการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทยในการรักษาโรคเบื้องต้น
 (นางฉลวย ตือพงษ์/2019-03-25 15:22:11)

รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1
 (นางฉลวย ตือพงษ์/2019-03-25 15:20:52)

โครงการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง พัฒนาบริการและเครือข่ายทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
 (นางฉลวย ตือพงษ์/2019-03-25 15:18:04)

                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th