ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (รอบที่ 1)
 (น.ส.จิราวรรณ คร้ามอยู่/2020-01-10 14:07:16)

ประกาศรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รอบ 2)
 (น.ส.จิราวรรณ คร้ามอยู่/2020-01-09 08:46:11)

สมัครเข้าโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติยุคใหม่
 (นางฉลวย ตือพงษ์/2019-12-22 12:35:35)

รับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 2
 (นางฉลวย ตือพงษ์/2019-12-22 09:35:13)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2563
 (นางฉลวย ตือพงษ์/2019-11-15 09:36:27)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการแพทย์ ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) รุ่นที่ 12
 (นายณพิชญ์ วิบูลย์ศิริชัย/2019-10-08 08:00:15)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับการอบรมปฏิบัติการแพทย์ ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) รุ่นที่ 12
 (นายณพิชญ์ วิบูลย์ศิริชัย/2019-10-03 08:41:36)

                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th