หน้าแรก เกี่ยวกับวิทยาลัย เข้าสู่ระบบ
รายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

   การพยาบาลแบบองค์รวมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพแก่บุคคลวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติของสมองและไขสันหลังทั้งในระยะเฉียบพลัน วิกฤติ และเรื้อรัง
   วิชาปฏิบัติการบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 Pre-clinic
                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th