พันธกิจ
๑. ผลิตกำลังคนด้านสุขภาพให้มีคุณภาพตอบสนองระบบสุขภาพและความต้องการของชุมชน
๒. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพและบริการวิชาการที่มีคุณภาพตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ
๓. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพและด้านวิชาการ
๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ
๕. บริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูงด้วยหลักธรรมาภิบาลและค่านิยม MOPH

                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th