วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
       ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 (ฉบับปฐมฤกษ์)  
       ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 (ฉบับที่ 2)  
       ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 (ฉบับที่ 3)