ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 (ฉบับที่ 3)  
Published: 2018-12-31
 
บทความวิชาการ
การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ: การปฏิบัติการพยาบาล
ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ
( หน้าที่ 1 - 9 ) ( การดู 185 ครั้ง )
 
บทความวิจัย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้เลี้ยงดูเด็ก จังหวัดสงขลา
ภควดี นนทพันธ์
( หน้าที่ 10 - 24 ) ( การดู 180 ครั้ง )
 
การรับรู้เพื่อป้องกันภาวะน้ำเกินก่อนวันฟอกเลือดของผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
สุธาสินี เรียมจันทร์, เสาวลักษณ์ พุฒแก้ว
( หน้าที่ 25 - 34 ) ( การดู 168 ครั้ง )
 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ณัฐพร อุทัยธรรม, ภูษณิศา ไทยสงฆ์,ปวีณา ศรีขิริยะกุล,สุภาดา พุ่มพวง
( หน้าที่ 35 - 45 ) ( การดู 169 ครั้ง )
 
การพัฒนานวัตกรรมผ้าผืนสุดท้ายห่อร่างกายของผู้เสียชีวิตมุสลิม ในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
ทัศณียา ไข้บวช, พรเพ็ญ สุขสบาย, อมรา ดือเระ, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์
( หน้าที่ 46 - 61 ) ( การดู 167 ครั้ง )
 
ประสิทธิภาพการใช้ชุดถุงมือการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พาซีเราะห์ ตาเละ, โนร์ลามา อารง, ไซนูรอ นิเลาะ, นูรฮานาน หะยีอับดุลรอแม, ฟารูดา ดือเลาะ, เสาวนีย์ เปาะอาเดะ, สุรีณาร์ เทศอาเส็น, อามาณี ลุโบะกาแม, อามีเร๊าะห์ โว๊ะ, ซัซวาณี อาแวเลาะ, ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์
( หน้าที่ 62 - 78 ) ( การดู 154 ครั้ง )