ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 (ฉบับที่ 2)  
Published: 2018-08-31
 
บทความวิจัย
ความพึงพอใจต่อการออกกำลังกายโดยการใช้ท่ารำเท่งตุ๊ก ของผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ดาราวรรณ รองเมือง, ณัฐริกา บุญประเสริฐ, ดวงกมล พิศวงค์, ดารินทร์ สังระมาตร์, ธนิดา กันภัย, ธัญญรัตน์ ยมภักดี
( หน้าที่ 1 - 16 ) ( การดู 155 ครั้ง )
 
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการนำข้อมูลเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์เข้าระบบ GFMIS ผ่าน Web Online (บช 11) ของโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นศูนย์ต้นทุนภายใต้หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ปิยาภา เชาวลิต
( หน้าที่ 17 - 29 ) ( การดู 150 ครั้ง )
 
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสุขภาวะในชุมชนตามกลุ่มวัยของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชัยพร กาญจนอักษร, ณภัทร พรหมจรรย์, ฮันนา ดินเตบ, อาทิตยา พิพัฒน์สุริยะ, ธีราภรณ์ ศรีอุ่น, อติญาณ์ ศรเกษตริน, ชุลีพร หีตอักษร
( หน้าที่ 30 - 45 ) ( การดู 139 ครั้ง )
 
พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้วใน ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
จิรพรรณ ผิวนวล, ประทุม เนตรินทร์
( หน้าที่ 46 - 61 ) ( การดู 139 ครั้ง )
 
ระยะเวลาการบริหารยาปฏิชีวนะก่อนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในโรงพยาบาลสงขลา
รุ่งสุรีย์ ชูช่วงโชติ, รำไพพรรณ บุญชู, จิรวรรณ สังข์สกุล
( หน้าที่ 62 - 76 ) ( การดู 127 ครั้ง )
 
กรณีศึกษา
การพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคปอด ในงานบริการผู้ป่วยนอก
ประเทือง ธราธรรุ่งเรือง
( หน้าที่ 77 - 95 ) ( การดู 143 ครั้ง )
 
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ผ่าตัดเปิดทวารเทียม
วันดี สำราญราษฎร์
( หน้าที่ 96 - 111 ) ( การดู 140 ครั้ง )