ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 (ฉบับปฐมฤกษ์)  
Published: 2018-04-30
 
บทความวิจัย
1.การวางแผนชีวิตวิชาชีพ: กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในยุคไทยแลนด์ 4.0 สำหรับพยาบาล
นงณภัทร รุ่งเนย
( หน้าที่ 1 - 13 ) ( การดู 195 ครั้ง )
 
2.สถานการณ์การพัฒนากำลังคนในเขตสุขภาพที่ 11 สำหรับพยาบาล
รุ่งนภา จันทรา, อติญาณ์ ศรเกษตริน, ยุพาวดี ขันทบัลลัง, เพ็ญศรี ทองเพชร, พนิดา อาวุธ, ปิยะดา ยุ่ยฉิม
( หน้าที่ 14 - 25 ) ( การดู 159 ครั้ง )
 
3.ปัจจัยทำนายความเสี่ยงต่อภาวะหกล้มในผู้สูงอายุเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จุฬาลักษณ์ ห้าวหาญ, นายชัยวัฒน์ อ่อนไธสง, นายวีระพงษ์ เปรมสถิต
( หน้าที่ 26 - 38 ) ( การดู 174 ครั้ง )
 
4.การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
บุษยรัตน์ วงศ์วิริยะเวช, ณัฏฐพร จันทร์แสนโรจน์, ชุติมา เทียนชัยทัศน์
( หน้าที่ 39 - 47 ) ( การดู 297 ครั้ง )
 
5.การศึกษาสัดส่วนรอยโรคของฟันที่ไม่ได้เกิดจากฟันผุของผู้รับบริการทันตกรรม โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง
พีรพงษ์ จันทร์พุ่ม
( หน้าที่ 48 - 56 ) ( การดู 120 ครั้ง )
 
6.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ, ศิริลักษณ์ กิจสวัสดิ์, กัญญาณัฐ ศิริโชติ, สุภลักษณ์ บุญเหลือ
( หน้าที่ 57 - 69 ) ( การดู 138 ครั้ง )
 
กรณีศึกษา
7.ผู้คลอดเฉพาะรายเรื่อง การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์แฝดที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรงและผ่าตัดคลอด
รัตนา ด่านปรีดา
( หน้าที่ 70 - 87 ) ( การดู 174 ครั้ง )