วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

คู่มือและแนวปฏิบัติ
ปีงบประมาณ 2562 
1.ด้านการจัดการเรียนการสอน
แนวปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล ภาคการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช
แนวปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์
แนวปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล ภาคการพยาบาลผู้ใหญ่และภาควิชาการพยาบาลเด็กและผู้สูงอายุ
2.ด้านการวิจัย
แนวปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติ
ปีงบประมาณ 2561 
1.การจัดการเรียนการสอน
แนวปฏิบัติที่ดี การใช้กรณีศึกษาสู่การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
แนวปฏิบัติ การใช้กรณีศึกษาสู่การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ครั้งที่ 1-2560
แนวปฏิบัติ การใช้กรณีศึกษาสู่การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ครั้งที่ 2-2560
2.วิจัย
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แนวปฏิบัติ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1-2560
แนวปฏิบัติ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2-2560
3.ด้านการเบิกจ่าย
แนวปฏิบัติ การเบิกจ่าย ครั้งที่ 1-2560
แนวปฏิบัติ การเบิกจ่าย ครั้งที่ 2-2560
ปีงบประมาณ 2560
1.การจัดการเรียนการสอน
แนวปฏิบัติที่ดีวิธีการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน (1)
แนวปฏิบัติที่ดีวิธีการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน (2)
การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
2.วิจัย
คู่มือการบริหารจัดการโครงการวิจัย 2558 (ปรับปรุง)
แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการวิจัย เรื่องจริยธรรมการวิจัย ปีการศึกษา 2559