วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

คู่มือและแนวปฏิบัติ
ปีการศึกษา 2560 
1.การจัดการเรียนการสอน
แนวปฏิบัติที่ดี การใช้กรณีศึกษาสู่การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา
แนวปฏิบัติ การใช้กรณีศึกษาสู่การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ครั้งที่ 1-2560
แนวปฏิบัติ การใช้กรณีศึกษาสู่การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา ครั้งที่ 2-2560
2.วิจัย
การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
แนวปฏิบัติ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1-2560
แนวปฏิบัติ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2-2560
3.ด้านการเบิกจ่าย
แนวปฏิบัติ การเบิกจ่าย ครั้งที่ 1-2560
แนวปฏิบัติ การเบิกจ่าย ครั้งที่ 2-2560
ปีการศึกษา 2559
1.การจัดการเรียนการสอน
แนวปฏิบัติที่ดีวิธีการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน (1)
แนวปฏิบัติที่ดีวิธีการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน (2)
การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
2.วิจัย
คู่มือการบริหารจัดการโครงการวิจัย 2558 (ปรับปรุง)
แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการวิจัย เรื่องจริยธรรมการวิจัย ปีการศึกษา 2559