วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

นโยบายการจัดการความรู้
ประจำปีงบประมาณ 2562
นโยบาย
   ในปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดนโยบายในการจัดการความรู้ คือ “สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ”
 
วัตถุประสงค์
   เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
   มีองค์ความรู้จากการจัดการความรู้อย่างน้อย 2 องค์ความรู้
 
ประเด็นในการจัดการความรู้
   1.ประเด็นการจัดการความรู้ด้านการวิจัย คือ “วิธีการเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติ”
   2.ประเด็นการจัดการความรู้ด้านวิชาการ คือ “วิธีการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เน้นการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์”