วิสัยทัศน์    วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตและพัฒนาบัณฑิตพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพชั้นนำระดับอาเซียนโดยเน้นการสร้างคนจากชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและมีสุขภาวะที่ยั่งยืน