กรรมการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ดร.อติญาณ์ ศรเกษตริน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

 ดร. ธัญพร ชื่นกลิ่น
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ
 


ดร.อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
 


ดร.ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และพัฒนาคุณภาพ


ดร.กนกภรณ์ อ่วมพรามณ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
 


ดร.จุไรรัตน์ ดวงจันทร์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานอำนวยการ
 
 


อาจารย์คมสัน แก้วระยะ
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็ก
และผู้สูงอายุ
 


อาจารย์อังสินี กันสุขเจริญ
หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลมารดา
ทารก และผดุงครรภ์
 


อาจารย์พิศดี มินศิริ
หัวหน้าภาควิชา
การพยาบาลอนามัย ชุมชน
และจิตเวช


ดร.ผกามาศ พีธรากร
หัวหน้าภาควิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่


ดร.นงณภัทร รุ่งเนย
หัวหน้างาน
พัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
 


ดร.อัญชนา จุลศิริ
หัวหน้างานหลักสูตร
และการเรียนการสอน


อาจารย์สรัลรัตน์ พลอินทร์
หัวหน้างานยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพ


ดร. กมลพรรณ วัฒนากร
หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล


อาจารย์ณัฐพร อุทัยธรรม
หัวหน้างานวิจัย
พัฒนาผลงานวิชาการ และจัดการความรู้


อาจารย์วิโรจน์ ฉิ่งเล็ก
ตัวแทนอาจารย์
 
 


น.ส.เพ็ญศิริ มงคลโสฬศ
ตัวแทนเจ้าหน้าที่