ประวัติวิทยาลัย

    วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งที่ ๒๘ ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๓ หมู่ที่ ๒ ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อยู่ห่างจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ๒๐๐ เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๓๐ แล้วเสร็จ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ และเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๓๒ วิทยาลัย ได้รับพระราชทานนามว่า "วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี"

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ ประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๓ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้เริ่มเปิดดำเนินการสอน ดังนี้
- พ.ศ ๒๕๓๒ - ๒๕๔๐ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
- พ.ศ ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น)
- พ.ศ ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- พ.ศ ๒๕๔๓ - ๒๕๔๘ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( ต่อเนื่อง )
- พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน
- พ.ศ.๒๕๔๙ - ปัจจุบัน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

    สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติรับวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๕๔ ง. ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๐

ปรัชญา
    วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เชื่อว่า ผลผลิตจะเป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณค่า ดุจเพชรน้ำหนึ่ง กอปรด้วยความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพ สามารถให้บริการสุขภาพและปฏิบัติงาน ร่วมกับทีมสุขภาพหรือชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับสากล เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มี ความฉลาดทางอารมณ์ เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

ปณิธาน
    งาม สง่า มีคุณค่า อ่อนโยนและเข้มแข็ง

วิสัยทัศน์
    สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพเพื่อ ชุมชน

พันธกิจ
๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของชุมชน
๒. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ
๓. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพที่รองรับการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
๔. บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม
๕. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ
๖. บริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูงด้วยหลักธรรมาภิบาล

นโยบาย
    วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งบริหาร จัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้มีความพร้อมในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ การให้บริการวิชาการแก่สังคม การวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา กิจกรรมนักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ สังคม โดยกำหนดนโยบายทั้ง ๙ ด้าน เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
    วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้มีความพร้อมด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร การให้ บริการวิชาการแก่สังคม การศึกษาวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนากิจการนักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา มีคุณภาพและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยกำหนดนโยบาย ทั้ง ๘ ข้อ เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
๑.๑ สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีค่านิยมร่วมขององค์กร รักองค์กร รักงาน มีคุณธรรมจริยธรรมมุ่ง ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก อันนำมาสู่ความสุขในการทำงาน และความสุขในการดำเนินชีวิต
๑.๒ ใช้ระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเป็น แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๓ บริหารงานแบบมีส่วนร่วมด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้มีผลงานเชิง ประจักษ์ทุกพันธกิจ
๑.๔ สนับสนุนการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลในการตัดสินใจในทุกมิติของการ บริหาร
๑.๕ สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
๑.๖ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางการตลาดและสร้างภาพลักษณ์องค์กร
๑.๗ ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายและความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ กับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
๒. นโยบายด้านการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนา ศักยภาพของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานการดูแลด้วย หัวใจความเป็นมนุษย์และตอบสนองความต้องการของชุมชน และมีสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโดยใช้แนวคิดการดูแลสุขภาพด้วย หัวใจความเป็นมนุษย์ และการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและสหสาขาวิชาชีพ (Transformative & Interprofessional Education)และการจัดการ เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะด้านการจัดการ สุขภาพชุมชนเพื่อให้ได้สมรรถนะและอัตลักษณ์ตามที่วิทยาลัยกำหนด
๓. นโยบายด้านบุคลากร
๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาคุณวุฒิและสมรรถนะให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา อย่างต่อเนื่อง และมีสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการ ปฏิบัติงานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับระดับสากล
๓.๓ สร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากรเพื่อเอื้อต่อความสุขและความสำเร็จในการปฏิบัติงานภายใต้ค่านิยม ร่วม MOPH
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามจรรยาบรรณของ ข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขและวิทยาลัย
๔. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
๔.๒ ส่งเสริมการดำเนินงานวิทยาลัยคุณธรรม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและ นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้ในการ จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักหลักสูตรและการเสริมสร้างสุขภาพ
๕. นโยบายด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ
๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และ ตอบสนองต่อระบบสุขภาพ
๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีศักยภาพด้านการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อ สามารถได้รับทุนวิจัยจากภายนอกและเอื้ออำนวยให้อาจารย์ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
๕.๓ ผลักดันให้ทุกภาควิชาจัดทำชุดโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
๕.๔ ส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาด้านสุขภาพ
๖. นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๖.๑ สนับสนุนการให้บริการวิชาการเชิงรุกและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการของสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๖.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ (Training center) ให้เป็นที่ยอมรับใน ระดับชาติและนานาชาติ
๖.๓ ส่งเสริมการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอนและ การวิจัย
๖.๔ ส่งเสริมการนำประโยชน์ที่ได้จากการบริการวิชาการไปใช้ในการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม
๖.๕ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบสุขภาพของ ประเทศ
๗. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
สนับสนุนการบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน โปร่งใส ตรวจสอบได้และถึงพร้อมด้วยหลัก ธรรมาภิบาล
๘. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘.๑ เร่งรัดการพัฒนาการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล
๘.๒ ผลักดันให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานทุกพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
๙. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๙.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่าง ต่อเนื่องและให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน
๙.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุก พันธกิจด้วยระบบคุณภาพ
๙.๓ สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี

วัตถุประสงค์
๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบสุขภาพ ของประเทศ
๒. สร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสุขภาวะที่ยั่งยืน
๓. พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล
๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์ (Goals)
๑. บัณฑิตพยาบาลและบุคลากรด้านสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน
๒. ชุมชนมีองค์ความรู้สามารถพึ่งพาตนเองทางสุขภาพได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

    อัตลักษณ์ของบัณฑิตและเอกลักษณ์ของสถาบัน
    อัตลักษณ์ของบัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก คือ บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตรมีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริงโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก ประกอบด้วย
๑. Service Mind หมายถึง การมีจิตวิญญาณในการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
๒. Analytical Thinking หมายถึง ความสามารถทางการคิดที่เน้นการคิดวิเคราะห์ อย่างแยบยล รอบคอบ คิดอย่างมีเหตุมีผล มองภาพรวมเป็น และมีความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง
๓. Participation/Patient Right หมายถึง การเป็นนักปฏิบัติการทางด้านสุขภาพที่มีความสามารถทางการปฏิบัติ รู้ลึก รู้จริง ตามมาตรฐานวิชาชีพ และเข้าใจในระบบสุขภาวะของชุมชน โดยให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง และให้การพยาบาลโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย

    วิทยาลัยฯ ได้ทบทวนอัตลักษณ์ของบัณฑิต โดยเพิ่มประเด็นด้านคุณธรรมจริยธรรมและสรุปอัตลักษณ์ของวิทยาลัย ดังนี้ อัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี คือ บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และได้กำหนดสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองต่ออัตลักษณ์ไว้ ๔ ด้าน คือ "STAMP"

    ความหมายที่ใช้ในการแสดงสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองต่ออัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาล พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่
๑. จิตบริการ (Service Mind) หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในความทุกข์ที่เป็นปัญหาของผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้องโดยเข้าใจผู้อื่นตามเงื่อนไขเฉพาะของบุคคล สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
๒. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) หมายถึง ความสามารถทางการคิดที่อยู่บนฐานของการมีข้อมูลที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริง เพื่อเป็นการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการอย่างมีวิจารณญาณ โดยเชื่อมโยงความรู้สู่การแก้ปัญหาของผู้รับบริการที่สอดคล้องกับบริบทสภาพการดำรงชีวิต
๓. คุณธรรม จริยธรรม (Morality) หมายถึง คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานที่บัณฑิตพยาบาลต้องมี ได้แก่ ความเมตตากรุณา ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีสัมมาคารวะ
๔. การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ (Participation) หมายถึง การเป็นนักปฏิบัติการทางด้านสุขภาพที่ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมรับรู้ และตัดสินใจวางแผนดูแล และบริการสุขภาพได้ตรงกับปัญหาและตรงตามสภาพจริง กระตุ้นให้ทางเลือกที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีศักยภาพแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้

เอกลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนก คือ สร้างคนจากชุมชนและตอบสนองต่อระบบสุขภาพชุมชน สร้างคน หมายถึง การผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
ระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System) หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยมีความหมายและขอบเขตที่กว้างขวาง เกี่ยวข้องกับเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสุขภาพหลายด้านทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพ
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ใช้เอกลักษณ์ที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด