(ออนไลน์)
กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ


> ทำเนียบที่ปรึกษางานวิจัย

> คู่มือการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ (ล่าสุด 6 ก.ค.61)

> แบบฟอร์มงานวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการ

> คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

> กำหนดการพิจารณาโครงร่างวิจัย/ตำราและพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

> แนวทางการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขออนุมัติทุนและแนวทางการเขียนเอกสารพิจารณาจริยธรรมวิจัยฯ

> บันทึกข้อความ ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อเข้าพิจารณาขอรับทุนสนับสนุนของ วพ.(ล่าสุด)

> แบบบันทึกรายงานการใช้งบประมาณสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยและตำรา

> ตัวอย่างการเบิกจ่ายเงินในโครงการ ปีงบประมาณ 2559

> หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพของตำรา

> สังเคราะห์งานงานวิจัยโรคความดันโลหิตสูง

> สังเคราะห์งานงานวิจัยโรคเบาหวาน

> เอกสารจรรยาบรรณนักวิจัย

> สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

> ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

> บัญชีรายชื่อวารสารที่มีค่า Impact Factor

> Quality Analysis of Academic Journals published in Thailand