(ออนไลน์)
เอกสารงานประกันคุณภาพ ฯ


> คู่มือระบบและกลไก ประจำปี2560

> คู่มือประกันปีการศึกษา 2560

> เอกสารประกอบประชุมและรับฟังคำชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

> งานประกันคุณภาพของศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร

> ผลการประเมินคุณภาพภายใน

> ผลการประเมินคุณภาพภายนอก

> คู่มือการรับรองสถาบันการศึกษา(สภาการพยาบาล)

> คู่มือประกัน(สกอ.)