(ออนไลน์)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ


> แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานเทคโนโลยีทางการศึกษา

> แบบฟอร์มบันทึกการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

> วิธีดู MAC Address 2016

> แบบฟอร์มบันทึกเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคนักศึกษา 2016

> template powerpoint PCK

> แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

> คู่มือระบบบุคลากร สบช

> คู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

> วิธีการลงทะเบียน Notebook (นักศึกษา)

> คู่มือปฏิบัติแนวทางป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

> คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย สำหรับบุคคลทั่วไป

> คู่มือและข้อปฏิบัติสำหรับ user สป.

> คู่มือการใช้ระบบขอใช้บริการห้องและอุปกรณ์โสตฯ

> คู่มือการใช้ระบบขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์