กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ


(ออนไลน์)
เอกสารความเสี่ยงควบคุมภายใน


> คู่มือความเสี่ยง

> แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน(สตง.)

> แบบฟอร์มควบคุมภายใน

> แบบฟอร์มความเสี่ยงปี 2561