กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ


(ออนไลน์)
เอกสารงานแผน


> คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

> แผนกลยุทธ ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2562)

> แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

> แบบฟอร์มงานแผนปีงบ 2562

> แผนยุทธศาสตร์ สบช. พ.ศ.2560-2564 (ณ มิ.ย.61)

> ขอแจ้งรายละเอียดการปรับปรุง/เพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก(ฉบับเดือนเมษายน 2561)

> คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน