กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ


(ออนไลน์)
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ


> คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

> แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562

> แผนยุทธศาสตร์ สบช. พ.ศ.2560-2564 (ณ มิ.ย.61)

> เอกสารประกอบประชุมและรับฟังคำชี้แจงเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

> แผนกลยุทธ ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2560)

> แผนกลยุทธ ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุงปี 2562)

> คู่มือความเสี่ยง

> แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน(สตง.)

> คู่มือการรับรองสถาบันการศึกษา(สภาการพยาบาล)

> คู่มือประกัน(สกอ.)