(ออนไลน์)
กลุ่มงานวิชาการ

> ก 3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 2552

> ก 6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558

> ก 8 ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสบช. สธ. พ.ศ. 2560

> ก 9 ระเบียบ สบช การจัดการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ.2560

>> แนวปฏิบัติ <<

> แนวปฏิบัติในการสอบภาษาอังกฤษ

>> แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 <<

> แผนการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561

>> ตารางสอน ปีการศึกษา 2561 <<

> ตารางสอน ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

> ตารางสอน ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

> ตารางสอน ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

> ตารางสอน ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

>> ตารางวิพากษ์ มคอ ปีการศึกษา 2561 <<
>> ตารางสอบ ปีการศึกษา 2561 <<
>> ตารางทวนสอบผมสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2560 <<

> ตารางทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ปี 1, 2, 3, 4 ปีการศึกษา 2560

>> รายชื่อแบ่งกลุ่มภาคทดลอง ปีการศึกษา 2561 <<

> รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคทดลอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

> รายชื่อนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาคทดลอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

> รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคทดลอง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

> รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคทดลอง ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561


> ใบลาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

> แบบฟอร์มคู่มือวิชาการ ปีการศึกษา 2560

> บันทึกขอแลกเปลี่ยนภาระงานนิเทศ

> แบบสรุปจำนวนชิ้นงาน

> นิยามเชิงปฏิบัติการด้านทักษะทางปัญญา

> เครื่องมือวัด TQF ของ สบช.

___เครื่องมือชุดที่ 1 - ด้านคุณธรรมจริยธรรม

___เครื่องมือชุดที่ 2 - ด้านความรู้

___เครื่องมือชุดที่ 3 - ด้านทักษะทางปัญญา

___เครื่องมือชุดที่ 4 - ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ

___เครื่องมือชุดที่ 5 - ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

___เครื่องมือชุดที่ 6 - ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ