รางวัล" ครูต้นแบบ " ประจำปี 2565
 (นายอร่าม เอี่ยมคำ/2022-07-26 09:20:11)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ได้รับรางวัลีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 (นายอร่าม เอี่ยมคำ/2022-07-25 15:53:48)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลในโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขฯ
 (นายอร่าม เอี่ยมคำ/2022-07-12 16:41:43)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปี 2565
 (นายอร่าม เอี่ยมคำ/2022-07-04 08:03:01)

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่
 (นายอร่าม เอี่ยมคำ/2022-07-01 09:20:05)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการวัดประเมินความรู้พื้นฐาน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565
 (นายอร่าม เอี่ยมคำ/2022-06-21 08:36:46)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565
 (นายอร่าม เอี่ยมคำ/2022-06-15 11:35:56)

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณะสุข ปีการศึกษา 2565
 (นายอร่าม เอี่ยมคำ/2022-06-15 11:34:10)

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลสู่การเรียนรู้ในสถาบันระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565
 (นายอร่าม เอี่ยมคำ/2022-06-15 11:04:54)

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 (นายอร่าม เอี่ยมคำ/2022-06-02 08:13:33)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและส่งข้อสอบการการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ
 (นางปวริศา พันพู/2022-05-31 08:01:38)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์รอบที่ 3 Admission
 (น.ส.วรรณา อ่วมศรี/2022-05-25 09:07:16)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2565
 (น.ส.วรรณา อ่วมศรี/2022-05-23 15:06:34)

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการออนไลน
 (นายอร่าม เอี่ยมคำ/2022-05-12 07:44:50)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2565
 (น.ส.วรรณา อ่วมศรี/2022-05-05 09:01:29)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติในยุควิถีใหม่ (The Role of Nurse Practitioner in the New Normal)
 (นายอร่าม เอี่ยมคำ/2022-04-25 10:14:21)

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น.รุ่นที่ 31 ประจำปีงบประมาณ 2565
 (นายอร่าม เอี่ยมคำ/2022-04-22 17:14:26)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์รอบที่ 2 Quota
 (น.ส.วรรณา อ่วมศรี/2022-04-21 13:19:32)

แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 (นายอร่าม เอี่ยมคำ/2022-04-11 14:39:10)

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota
 (น.ส.วรรณา อ่วมศรี/2022-03-09 09:08:38)

แนวทางปฏิบัติงานบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนกตามมาตราการป้องกันโควิด-19
 (นายอร่าม เอี่ยมคำ/2022-02-28 11:16:22)

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
 (นายอร่าม เอี่ยมคำ/2022-02-15 13:49:41)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา2565
 (นายอร่าม เอี่ยมคำ/2022-02-01 08:29:06)

ประกาศรายผู้สิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
 (น.ส.วรรณา อ่วมศรี/2022-01-16 07:34:02)

ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 2๓/256๕
 (นายอร่าม เอี่ยมคำ/2022-01-10 15:45:06)

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
 (น.ส.วรรณา อ่วมศรี/2021-12-28 15:41:47)

ประกาศ เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอน
 (นายอร่าม เอี่ยมคำ/2021-12-27 08:16:22)

ประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 (น.ส.วรรณา อ่วมศรี/2021-10-19 11:36:55)

ขอเชิญพยาบาลผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(หลักสูตร 1 เดือน)
 (นายณพิชญ์ วิบูลย์ศิริชัย/2021-07-29 15:22:53)

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 (นายณพิชญ์ วิบูลย์ศิริชัย/2021-07-29 14:04:42)

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
 (นางปวริศา พันพู/2021-06-28 10:29:02)

แผนการเรียนและตารางสอน ปีการศึกษา 2564 (ปรับ ณ วันที่ 31 พ.ค.64)
 (นางปวริศา พันพู/2021-05-31 13:25:07)

ตารางวิพากษ์ มคอ.3-4 ภาคเรียนที่ 1/2564
 (นางปวริศา พันพู/2021-05-17 16:28:07)

มาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง
 (นายณพิชญ์ วิบูลย์ศิริชัย/2021-05-14 17:59:28)

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
 (น.ส.วรรณา อ่วมศรี/2021-05-13 10:31:10)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง นโยบายการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม
 (น.ส.วรรณา อ่วมศรี/2021-04-27 15:02:58)

ตารางสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
 (นางปวริศา พันพู/2021-02-25 09:53:52)

ตาราสอบรวบยอด สบช. ครั้งที่ 1 และ 2
 (นางปวริศา พันพู/2021-01-28 10:30:39)

การรับสมัครรอบรับตรงพื้นที่ 67 คน
 (นายณพิชญ์ วิบูลย์ศิริชัย/2021-01-22 11:28:54)

เปิดระบบการรับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
 (นายณพิชญ์ วิบูลย์ศิริชัย/2021-01-20 13:14:44)

ตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (Online)
 (นางปวริศา พันพู/2021-01-18 08:42:53)

ประกาศ การเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับที่ 5
 (นางปวริศา พันพู/2021-01-06 14:05:33)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี มาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ ๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาขณะอยู่บ้านและเมื่อกลับเข้าวิทยาลัย
 (น.ส.ณปภัช บุญเกิด/2020-12-25 07:56:19)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี มาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) ฉบับที่ ๑ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๑ – ๒
 (น.ส.ณปภัช บุญเกิด/2020-12-24 14:51:36)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษาและบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร
 (น.ส.ณปภัช บุญเกิด/2020-12-21 11:40:22)

ประชาสัมพันธ์จากชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่องการพิจารณาพยาบาลดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2563 ขอเชิญสมาชิกชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรีส่งผลงานเพื่อพิจารณาพยาบาลดีเด่นจังหวัดเพชรบุรีรายละเอียดดังนี้
 (นางฉลวย ตือพงษ์/2020-09-08 11:25:41)

ตารางสอบภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 (1/2563)
 (นางปวริศา พันพู/2020-08-21 15:21:14)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับตรงอิสระ (เรียกเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-07-23 10:30:50)

ประกาศกำหนดการชำระค่าลงทะบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ และรายละเอียดค่าใช้จ่าย ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 งานทะเบียนและศิษย์เก่า
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-07-10 15:45:30)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2563 รอบการรับตรงอิสระ
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-07-09 16:16:43)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2563 รอบการรับแบบ Admissions
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-07-09 15:06:33)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563 โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-07-09 09:36:36)

ตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับแก้ไข)
 (นางปวริศา พันพู/2020-07-01 09:47:13)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2563
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-06-18 10:55:03)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2563 รอบการรับแบบ Admissions (เพิ่มเตืม)
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-05-29 16:30:24)

ปฏิทินกำหนดการงานทะเบียน 63
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-05-22 11:24:49)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรต่างๆ รอบการรับแบบ Admissions (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-05-20 16:13:43)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 รอบการรับแบบ Admissions (เพิ่มเติม)
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-05-19 15:00:26)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2563 รอบการรับแบบ Admissions
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-05-08 10:31:12)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การชำระค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 - 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-05-07 12:12:37)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการผลิดตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-05-07 11:26:11)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-04-27 15:30:13)

ตารางครูประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2563
 (นางปวริศา พันพู/2020-04-23 10:02:21)

ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4
 (นางปวริศา พันพู/2020-04-21 13:43:27)

สรุปผลการประเมินบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ( เม.ย.63)
 (นางปวริศา พันพู/2020-04-21 08:17:06)

ตารางสอน ประจำปีการศึกษา 2563
 (นางปวริศา พันพู/2020-04-16 12:50:40)

ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
 (นางปวริศา พันพู/2020-04-02 14:37:48)

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 การรับแบบ Admissions
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-04-02 14:06:04)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดกรองและสอบสวนโรค Covid 19
 (นางปวริศา พันพู/2020-04-01 14:55:06)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-03-24 14:15:29)

ประกาศสถาบันพระบราราชชนก เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-03-24 14:13:16)

ประกาศ เรื่องการหยุดดำเนินการด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกชั้นปี ฉบับที่ 3
 (นางปวริศา พันพู/2020-03-24 10:39:43)

ประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติของนักศึกษาขณะอยู่บ้านและเมื่อกลับเข้าวิทยาลัย
 (นางปวริศา พันพู/2020-03-24 10:33:44)

การหยุดดำเนินการด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาทุกชั้นปี
 (นายณพิชญ์ วิบูลย์ศิริชัย/2020-03-23 11:12:10)

มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการเผยแพร่โรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
 (นายณพิชญ์ วิบูลย์ศิริชัย/2020-03-19 15:08:25)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้าศึกษา สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-03-17 09:23:15)

ขั้นตอนการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบชำระเงินค่า ลงทะเบียนเรียน สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2563
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-03-13 11:01:17)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-03-13 10:37:21)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-03-11 16:24:10)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสุตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 การรับแบบ Admissions
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-03-10 10:44:28)

ประกาศสถาบันพระบราราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ส่งผลการตรวงร่างกาย และสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-03-09 09:58:53)

ตารางสอบรวบยอดทางการพยาบาล สบช. (สอบซ่อม 19-20 มี.ค.63)
 (นางปวริศา พันพู/2020-03-09 09:18:43)

ตารางสอบรวบยอดทางการพยาบาล สบช. (12-13 มี.ค.63)
 (นางปวริศา พันพู/2020-03-09 09:18:17)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง ายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-03-04 16:21:40)

ตารางสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาล ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 (นางปวริศา พันพู/2020-02-24 13:45:29)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-02-21 16:42:52)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2020-02-11 15:40:01)

ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาคและการกำหนดการปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
 (นางปวริศา พันพู/2020-02-06 13:37:41)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2019-07-10 15:08:51)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศ ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2019-07-10 11:03:31)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก การรับตรงอิสระ รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2019-07-05 11:40:50)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2019-07-01 10:13:31)

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ขอรับรางวัลพยาบาลดีเด่น ปี 2562
 (นางโสภิษฐ์ มิตรดี/2019-06-27 09:27:47)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์ การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2019-06-26 14:35:46)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2019-06-21 11:33:09)

เอกสารประกอบการจัดประชุมเพื่อชี้แจงการออกเป็นสถาบันเฉพาะทาง
 (นางอังคณา ถมปัต/2019-06-20 08:21:28)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ 3
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2019-06-10 10:42:24)

ประกาศ พิจารณาพยาบาลดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2562
 (นายณพิชญ์ วิบูลย์ศิริชัย/2019-06-05 07:41:53)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2019-05-29 16:16:50)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก การรับแบบ admissions ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ 2
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2019-05-23 09:03:42)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ 2
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2019-05-21 13:43:35)

สรุปผลการดำเนินโครงการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๐
 (นางอังคณา ถมปัต/2019-05-16 16:23:42)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2019-05-10 11:14:15)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก การรับแบบ admissions ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2019-05-07 11:36:01)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2019-05-02 14:54:08)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจเอกสารหลักฐาน และสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2019-04-26 08:48:34)

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก การรับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
 (น.ส.ณฐิณี จิตรผดุงวณิชย์/2019-04-02 14:27:07)

                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th