อัตลักษณ์ของบัณฑิตและเอกลักษณ์ของสถาบัน
    อัตลักษณ์ของบัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก คือ บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตรมีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริงโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก ประกอบด้วย
๑. Service Mind หมายถึง การมีจิตวิญญาณในการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
๒. Analytical Thinking หมายถึง ความสามารถทางการคิดที่เน้นการคิดวิเคราะห์ อย่างแยบยล รอบคอบ คิดอย่างมีเหตุมีผล มองภาพรวมเป็น และมีความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อนำการเปลี่ยนแปลง
๓. Participation/Patient Right หมายถึง การเป็นนักปฏิบัติการทางด้านสุขภาพที่มีความสามารถทางการปฏิบัติ รู้ลึก รู้จริง ตามมาตรฐานวิชาชีพ และเข้าใจในระบบสุขภาวะของชุมชน โดยให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง และให้การพยาบาลโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย

วิทยาลัยฯ ได้ทบทวนอัตลักษณ์ของบัณฑิต โดยเพิ่มประเด็นด้านคุณธรรมจริยธรรมและสรุปอัตลักษณ์ของวิทยาลัย ดังนี้     อัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี คือ บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และได้กำหนดสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองต่ออัตลักษณ์ไว้ ๔ ด้าน

    ความหมายที่ใช้ในการแสดงสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองต่ออัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาล พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่
๑. จิตบริการ (Service Mind) หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส่ใจในความทุกข์ที่เป็นปัญหาของผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้องโดยเข้าใจผู้อื่นตามเงื่อนไขเฉพาะของบุคคล สอดคล้องกับบริบทและสภาพจริง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
๒. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) หมายถึง ความสามารถทางการคิดที่อยู่บนฐานของการมีข้อมูลที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริง เพื่อเป็นการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการอย่างมีวิจารณญาณ โดยเชื่อมโยงความรู้สู่การแก้ปัญหาของผู้รับบริการที่สอดคล้องกับบริบทสภาพการดำรงชีวิต
๓. คุณธรรม จริยธรรม (Morality) หมายถึง คุณธรรม จริยธรรมพื้นฐานที่บัณฑิตพยาบาลต้องมี ได้แก่ ความเมตตากรุณา ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ มีสัมมาคารวะ
๔. การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ (Participation) หมายถึง การเป็นนักปฏิบัติการทางด้านสุขภาพที่ให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมรับรู้ และตัดสินใจวางแผนดูแล และบริการสุขภาพได้ตรงกับปัญหาและตรงตามสภาพจริง กระตุ้นให้ทางเลือกที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีศักยภาพแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้

เอกลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนก คือ สร้างคนจากชุมชนและตอบสนองต่อระบบสุขภาพชุมชน สร้างคน หมายถึง การผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System) หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยมีความหมายและขอบเขตที่กว้างขวาง เกี่ยวข้องกับเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสุขภาพหลายด้านทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพ เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ใช้เอกลักษณ์ที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนด

                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th