วัตถุประสงค์
๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบสุขภาพ ของประเทศ
๒. สร้างองค์ความรู้และบริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสุขภาวะที่ยั่งยืน
๓. พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็งมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล
๔. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th