นโยบาย
    วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งบริหาร จัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้มีความพร้อมในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ การให้บริการวิชาการแก่สังคม การวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา กิจกรรมนักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ สังคม โดยกำหนดนโยบายทั้ง ๙ ด้าน เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
    วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้มีความพร้อมด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร การให้ บริการวิชาการแก่สังคม การศึกษาวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนากิจการนักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา มีคุณภาพและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยกำหนดนโยบาย ทั้ง ๘ ข้อ เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
๑.๑ สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรมีค่านิยมร่วมขององค์กร รักองค์กร รักงาน มีคุณธรรมจริยธรรมมุ่ง ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก อันนำมาสู่ความสุขในการทำงาน และความสุขในการดำเนินชีวิต
๑.๒ ใช้ระบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาเป็น แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๓ บริหารงานแบบมีส่วนร่วมด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้มีผลงานเชิง ประจักษ์ทุกพันธกิจ
๑.๔ สนับสนุนการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลในการตัดสินใจในทุกมิติของการ บริหาร
๑.๕ สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ
๑.๖ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทางการตลาดและสร้างภาพลักษณ์องค์กร
๑.๗ ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายและความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ กับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

๒. นโยบายด้านการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนา ศักยภาพของนักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานการดูแลด้วย หัวใจความเป็นมนุษย์และตอบสนองความต้องการของชุมชน และมีสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโดยใช้แนวคิดการดูแลสุขภาพด้วย หัวใจความเป็นมนุษย์ และการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและสหสาขาวิชาชีพ (Transformative & Interprofessional Education)และการจัดการ เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีสมรรถนะด้านการจัดการ สุขภาพชุมชนเพื่อให้ได้สมรรถนะและอัตลักษณ์ตามที่วิทยาลัยกำหนด

๓. นโยบายด้านบุคลากร
๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาคุณวุฒิและสมรรถนะให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา อย่างต่อเนื่อง และมีสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงในเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และการ ปฏิบัติงานเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับระดับสากล
๓.๓ สร้างเสริมสุขภาวะของบุคลากรเพื่อเอื้อต่อความสุขและความสำเร็จในการปฏิบัติงานภายใต้ค่านิยม ร่วม MOPH
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของวิทยาลัยปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามจรรยาบรรณของ ข้าราชการสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขและวิทยาลัย

๔. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
๔.๒ ส่งเสริมการดำเนินงานวิทยาลัยคุณธรรม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรและ นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้ในการ จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักหลักสูตรและการเสริมสร้างสุขภาพ

๕. นโยบายด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ
๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และ ตอบสนองต่อระบบสุขภาพ
๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีศักยภาพด้านการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อ สามารถได้รับทุนวิจัยจากภายนอกและเอื้ออำนวยให้อาจารย์ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ
๕.๓ ผลักดันให้ทุกภาควิชาจัดทำชุดโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
๕.๔ ส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาด้านสุขภาพ

๖. นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๖.๑ สนับสนุนการให้บริการวิชาการเชิงรุกและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการของสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๖.๒ ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ (Training center) ให้เป็นที่ยอมรับใน ระดับชาติและนานาชาติ
๖.๓ ส่งเสริมการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอนและ การวิจัย
๖.๔ ส่งเสริมการนำประโยชน์ที่ได้จากการบริการวิชาการไปใช้ในการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือสังคม
๖.๕ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบสุขภาพของ ประเทศ

๗. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
สนับสนุนการบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า คุ้มทุน โปร่งใส ตรวจสอบได้และถึงพร้อมด้วยหลัก ธรรมาภิบาล

๘. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๘.๑ เร่งรัดการพัฒนาการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล
๘.๒ ผลักดันให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานทุกพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

๙. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๙.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่าง ต่อเนื่องและให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน
๙.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุก พันธกิจด้วยระบบคุณภาพ
๙.๓ สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี

                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th