วิสัยทัศน์
    สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางชั้นนำในระดับประเทศในการผลิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสอดรับกับศาสตร์พระราชาที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน

                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th