ปรัชญา
    วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เชื่อว่า ผลผลิตจะเป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณค่า ดุจเพชรน้ำหนึ่ง ประกอบด้วยความรู้ ความสามารถเชิงวิชาชีพ สามารถให้บริการสุขภาพและปฏิบัติงาน ร่วมกับทีมสุขภาพหรือชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับสากล เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มี ความฉลาดทางอารมณ์ เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม

                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th