ประวัติวิทยาลัย
    วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งที่ ๒๘ ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๓ หมู่ที่ ๒ ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อยู่ห่างจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ๒๐๐ เมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๓๐ แล้วเสร็จ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ และเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๓๒ วิทยาลัย ได้รับพระราชทานนามว่า "วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี"

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ ประกอบพิธีเปิดป้ายชื่อวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๓ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้เริ่มเปิดดำเนินการสอน ดังนี้
- พ.ศ ๒๕๓๒ - ๒๕๔๐ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
- พ.ศ ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น)
- พ.ศ ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- พ.ศ ๒๕๔๓ - ๒๕๔๘ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( ต่อเนื่อง )
- พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ หลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน
- พ.ศ.๒๕๔๙ - ปัจจุบัน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

    สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติรับวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม ๑๑๔ ตอนพิเศษ ๕๔ ง. ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๐

                                        203 หมู่ 2 ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000  
                                        0 3242 7049   0 3240 0573
                                        pckcn@pckpb.ac.th