User Rating: / 6
แย่ดีที่สุด 

 

ผู้อำนวยการ

นางประไพพิศ สิงหเสม

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

นางสาววารุณี เกตุอินทร์

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

นางอังสินี กันสุขเจริญ

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

นางธัญพร ชื่นกลิ่น

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

นางกฤษณา หงษ์ทอง

 

รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา

นางมุกข์ดา ผดุงยาม