คุณธรรมและจริยธรรม ๑๐ ประการ

 

สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี

 

========================================================================================

                     

          วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี  มุ่งพัฒนานักศึกษา  ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ๑๐ ประการ  ดังนี้

                              

                               ๑.มีความซื่อสัตย์

                              

                               ๒.มีความรับผิดชอบ

                              

                               ๓.ขยันหมั่นเพียร

                               

                               ๔.มีความอดทน

 

                               ๕.รู้จักประหยัด

 

                               ๖.ตรงต่อเวลา

 

                               ๗.มีความสามัคคี

 

                               ๘.เคร่งครัดระเบียบวินัย

 

                               ๙.มีสัมมาคาราวะ

 

                               ๑๐.มีความคิดวิเคราะห์ในเชิงสร้างสรรค์


พฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ กำหนดให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้น การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์