?>
Saturday, July 04, 2015
   
TEXT_SIZE

ตราสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ เป็นรวงข้าวสีเหลือง 10 มัด หมายถึง การที่ประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพ

และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  พื้นที่วงกลมสีแดงขอบสีขาวและ

น้ำเงิน  ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกภาพ  มีตัวอักษรคําว่า  "asean"

สีน้ำเงินอยู่ใต้ภาพ อันแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกันเพื่อ

ความมั่นคง สันติภาพ เอกภาพและความก้าวหน้าของประเทศสมาชิก

อาเซียน สีทั้งหมดที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียนเป็นสีสําคัญที่

ปรากฎในธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน

DEFAULT_SETTINGS