ร ะ บ บ ง า น กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ทำ นุ บำ รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม   ( v 1.0 )
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
 
  รหัสนักศึกษา
  
  รหัสผ่าน
  
  
ประเภทกิจกรรมคะแนนตามโครงสร้างคะแนนที่ได้
กิจกรรมบังคับ60 
กิจกรรมเลือก40 
รวม100 

ลำดับที่ปีการศึกษาชื่อกิจกรรม / ชื่อโครงการประเภทวันที่เริ่มกิจกรรมคะแนนที่ได้