ร ะ บ บ ง า น กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ทำ นุ บำ รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม   ( v 1.0 )
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี