ร ะ บ บ ง า น กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ทำ นุ บำ รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม   ( v 1.0 )
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
 
  รหัสนักศึกษา
  
  รหัสผ่าน
  
  
ติดต่อประสานงานได้ที่
ชื่อ - นามสกุลเบอร์โทรตำแหน่งอีเมล
อ.ดร. นงณภัทร รุ่งเนย094-294-1656หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิชาการnongnaphat@pckpb.ac.th
อ.เพ็ญแข ดิษฐบรรจง092-369-9264อาจารย์ประจำงานพัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมbulundit@gmail.com
อ.สุชาดา บุญธรรม087-767-5814อาจารย์ประจำงานพัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมbauprakong@gmail.com
อ.ดร.จันทร์จิรา สีสว่าง083-616-5639อาจารย์ประจำงานพัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมjunjira@pckpb.ac.th
อ.พรสุดา ปลอดโปร่ง083-308-0243อาจารย์ประจำงานพัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมpornsuda@pckpb.ac.th
นางจีรทีปต์ แจ๋วเจริญวัฒนะ094-691-9263เจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมjirative2514@gmail.com