ร ะ บ บ ง า น กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ทำ นุ บำ รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม   ( v 1.0 )
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
 
  รหัสนักศึกษา
  
  รหัสผ่าน
  
  
ปีการศึกษา 
ลำดับที่ปีการศึกษาชื่อกิจกรรม / ชื่อโครงการคะแนนจำนวนที่รับประเภทวันที่เริ่มกิจกรรมเลือก
13/2564วันสงกานต์ / โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย3396กิจกรรมบังคับ2564-04-02 13:30:00
23/2564ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาฯ / โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓3396กิจกรรมบังคับ2564-03-16 07:00:00
31/2564กิจกรรมงานกีฬา / โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ3396กิจกรรมบังคับ2563-10-30 07:00:00
41/2564กิจกรรมวันลอยกระทง / โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ3396กิจกรรมบังคับ2563-10-30 13:00:00
51/2564รำบวงสรวง ร.4 / โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย5109กิจกรรมบังคับ2563-10-01 16:00:00
61/2564ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย / โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย36กิจกรรมเลือก2563-10-23 07:15:00
71/2564ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย / โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย36กิจกรรมเลือก2563-10-13 17:00:00
81/2564ไหว้ครู มอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปีและดวงประทีป / โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ5396กิจกรรมบังคับ2563-08-20 08:00:00
91/2563ร่วมงานต้อนรับแขกผู้มีเกีรยติ(มอบเครื่องมือแพทย์) / หน่วยงานภายนอก330กิจกรรมเลือก2563-03-13 08:00:00
101/2563แสดงดนตรีไทยบนเขาวัง / หน่วยงานภายนอก556กิจกรรมเลือก2563-03-14 18:00:00
111/2563แสดงดนตรีสากลที่หน้าเขาวัง / หน่วยงานภายนอก534กิจกรรมเลือก2563-03-12 18:00:00
121/2563ไปดูโขน / หน่วยงานภายนอก260กิจกรรมเลือก2563-01-24 19:00:00
131/2563ไปดูโขน / หน่วยงานภายนอก253กิจกรรมเลือก2563-01-25 19:00:00
141/2563วิ่งมินินมาราธอน รพ.พจก / หน่วยงานภายนอก360กิจกรรมเลือก2563-10-18 08:00:00
151/2563แสดงวันลอยกระทง / หน่วยงานภายนอก59กิจกรรมเลือก2562-11-12 20:00:00
161/2563งานฌาปนกิจศพพี่ชายอ.กมลพรรณ / หน่วยงานภายนอก311กิจกรรมเลือก2563-01-11 10:00:00
171/2563งานฌาปนกิจศพมารดาอ.อัญชนา จุลศิริ / หน่วยงานภายนอก310กิจกรรมเลือก2563-02-13 15:00:00
181/2563งานสวดอภิธรรมมารดาอ.อัญชนา จุลศิริ / หน่วยงานภายนอก310กิจกรรมเลือก2563-02-12 18:30:00
191/2563แสดงดนตรีทีอบต.ไร่ส้ม / วันเด็กแห่งชาติ ปี2563513กิจกรรมเลือก2563-01-11 08:00:00
201/2563งานสวดอภิธรรมมารดาอ.อัญชนา จุลศิริ / หน่วยงานภายนอก315กิจกรรมเลือก2563-02-11 18:30:00
212/2562จิตอางานวันเด็ก ลานราชพิธี / หน่วยงานภายนอก310กิจกรรมเลือก2563-01-11 08:00:00
221/2562พระราชทานเพลิงศพ มารดานพ.เจตน์ 2 / หน่วยงานภายนอก35กิจกรรมเลือก2562-12-14 08:00:00
232/2562จิตอาวันเด็ก อบต.ธงชัย / หน่วยงานภายนอก330กิจกรรมเลือก2563-01-11 08:00:00
242/2562จิตอาสาวันเด็ก อบต.ไร่ส้ม / หน่วยงานภายนอก330กิจกรรมเลือก2562-12-11 08:00:00
251/2562พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หัวหิน / โครงการ English for life380กิจกรรมเลือก2562-12-15 08:00:00
261/2562Staff านแสดงอาเซียน / หน่วยงานภายนอก55กิจกรรมเลือก2562-12-05 08:00:00
271/2562แสดงงานอาเซียน / หน่วยงานภายนอก58กิจกรรมเลือก2562-12-05 08:00:00
281/2562อบรมภาษาอังกฟษ ครั้งที่ 2 / โครงการ English for life3399กิจกรรมเลือก2563-01-10 08:00:00
291/2562งานพระราชทานเพลิงศพ มารดา นพ.เจตน์ / หน่วยงานภายนอก310กิจกรรมเลือก2562-12-14 08:00:00
301/2562งานสวดอภิธรรมมารดานพ.เจตน์ / หน่วยงานภายนอก310กิจกรรมเลือก2562-12-13 08:00:00
311/2562อบรมภาษาอังกฟษ ครั้งที่ 1 / โครงการ English for life3399กิจกรรมเลือก2562-12-13 08:00:00
321/2562พัฒนาภาษาอังกฤษนอกสถานที่:หัวหิน / English for life3100กิจกรรมเลือก2562-12-15 08:00:00
331/2562ติวภาษาอังกฤษสบช ระยะที่ 1 / English for life3399กิจกรรมบังคับ2562-12-13 13:00:00
341/2562ร่วมเชียร์งาน เดินวิ่ง / หนาวยงานภายนอก360กิจกรรมเลือก2562-11-25 08:00:00
351/2562พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ / โครงการ English for life3399กิจกรรมบังคับ2562-11-11 13:00:00
361/2562วันพยาบาลแห่งชาติ / โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย2399กิจกรรมบังคับ2562-10-21 08:00:00
371/2562จิตอาสาพัฒนาชุมชน วันปิยะมหาราช / หน่วยงานภายนอก330กิจกรรมเลือก2562-10-23 08:00:00
381/2562ร่วมงานวันปิยะมหาราช (เย็น) / หน่วยงานภายนอก210กิจกรรมเลือก2562-10-23 08:00:00
391/2562ร่วมงานวันปิยะมหาราช (เช้า / หน่วยงานภายนอก210กิจกรรมเลือก2562-10-23 08:00:00
401/2562บริการวิชาการ ชมรมผู้สูงอายุ / หน่วยงานภายใน312กิจกรรมเลือก2562-10-04 08:00:00
411/2562จิตอาสาร่วม งานสวดอภิธรรมศพ ท่านอดีต สส.ปิยะ อังกินันท์ ส่วมใส่ชุดสูท / หน่วยงานภายนอก310กิจกรรมเลือก2562-10-04 08:00:00
421/2562จิตอาสาร่วม งานสวดอภิธรรมศพ ท่านอดีต สส.ปิยะ อังกินันท์ ส่วมใส่ชุดสูท / หน่วยงานภายนอก310กิจกรรมเลือก2562-10-03 08:00:00
431/2562จิตอาสาร่วม งานสวดอภิธรรมศพ ท่านอดีต สส.ปิยะ อังกินันท์ ส่วมใส่ชุดสูท / หน่วยงานภายนอก310กิจกรรมเลือก2562-10-02 08:00:00
441/2562จิตอาสาร่วมเสิร์ฟน้ำ งานสวดอภิธรรมศพ ท่านอดีต สส.ปิยะ อังกินันท์ / หน่วยงานภายนอก310กิจกรรมเลือก2562-10-01 08:00:00
451/2562จิตอาสาร่วมงานอภิธรรมศพ ท่านอดีต สส.ปิยะ / หน่วยงานภายนอก310กิจกรรมเลือก2562-09-30 08:00:00
461/2562จิตอาสา ร่วมงานสวดอภิธรรมศพ อดีต สส.ปิยะ / หน่วยงานภายนอก310กิจกรรมเลือก2562-09-29 08:00:00
471/2562จิตอาสาร่วมเสิร์ฟน้ำ งานอภิธรรมศพ 21/ก.ย / หน่วยงานภายนอก310กิจกรรมเลือก2562-09-21 08:00:00
481/2562จิตอาสาร่วมเสิร์ฟน้ำงานอภิธรรมศพ 20 /ก.ย / หน่วยงานภายนอก310กิจกรรมเลือก2562-09-20 08:00:00
491/2562จิตอาสา ร่วมเสิร์ฟน้ำงานอภิธรรมศพ 19/ก.ย / หน่วยงานภายนอก310กิจกรรมเลือก2562-09-19 08:00:00
501/2562จิตอาสาร่วมเสิร์ฟน้ำ งานอภิธรรมศพ 18/ก.ย. / หน่วยงานภายนอก310กิจกรรมเลือก2562-09-18 08:00:00
511/2562จิตอาสา ร่วมเสิร์ฟน้ำ งานอภิธรรม 17/ก.ย. / หน่วยงานภายนอก310กิจกรรมเลือก2562-09-17 08:00:00
521/2562จิตอาสาร่วมเสิร์ฟน้ำงานอภิธรรม 16/ ก.ย. / หน่วยงานภายนอก310กิจกรรมเลือก2562-09-16 08:00:00
531/2562Staff นักแสดงงานเกษียณเพชรบุรี 62 / หน่วยงานภายนอก53กิจกรรมเลือก2562-09-26 08:00:00
541/2562งานแสดงเกษียณ จังหวัด เพชรบุรี 62 / หน่วยงานภายนอก510กิจกรรมเลือก2562-09-26 08:00:00
551/2562การแสดงงาน เครือข่ายภาคกลาง 2 / กิจกรรมภายนอก51กิจกรรมเลือก2562-09-22 08:00:00
561/2562Staff การแสดง งานเกษียณ สบช / งานเกษียณ สบช54กิจกรรมเลือก2562-09-18 08:00:00
571/2562Staff ไหว้ครู / โครงการคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์57กิจกรรมเลือก2562-08-22 08:00:00
581/2562Staff ประสานเสียง / ประชุมวิชาการ ก้าวใหม่สบช52กิจกรรมเลือก2562-09-18 08:00:00
591/2562การแสดงเปิดงาน / งานเกษียณ อาจารย์ บุคลากร สบช.516กิจกรรมเลือก2562-09-18 08:00:00
601/2562ร้องเพลงประสานเสียง / ประชุมวิชาการก้าวใหม่ สบช.532กิจกรรมเลือก2562-09-18 08:00:00
611/2562อัญเชิญธงประจำสถาบัน สบช.และวิทยาลัยฯในสังกัด / ประชุมวิชาการก้าวใหม่ สบช.540กิจกรรมเลือก2562-09-18 08:00:00
621/2562อันเชิญตราพระราชลัญจกร / ประชุมวิชาการก้าวใหม่สบช52กิจกรรมเลือก2562-09-18 08:00:00
631/2562จิตอาสา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง / หน่วยงานภายนอก322กิจกรรมเลือก2562-09-12 08:00:00
641/2562Staff นักแสดงงานเกษียณ เครือข่ายภาคกลาง 2 / หน่วยงานภายนอก53กิจกรรมเลือก2562-09-12 08:00:00
651/2562อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นศ Gen Z / -315กิจกรรมเลือก2562-09-12 08:00:00
661/2562คีตหมวยไทย ครั้งที่ 1 / โครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์2400กิจกรรมเลือก2562-08-30 08:00:00
671/2562เตรียมความพร้อมใช้ระบบ Student activity record / -2400กิจกรรมเลือก2562-08-23 08:00:00
681/2562กิจกรรมไหว้ครู มอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปีและมอบดวงประทีบ / โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และอัตลักษณ์บัณฑิตบัณฑิต6400กิจกรรมบังคับ2562-08-23 08:00:00