หน้าแรก
 แบบฟอร์ม
 รายงาน
 เข้าสู่ระบบ
 ออกจากระบบ
ลำดับที่ชื่อ-สกุลรายละเอียด
1นางสาวชุติมา มณีรัตน์
นักวิชาการพัสดุ
ชื่อเรื่อง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดซื้อวัสดุ ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 7 มกราคม 2562
มีความประสงค์ : เผยแพร่ต่อสาธารณชนรับทราบ
ระยะเวลา : ประกาศไว้ตลอดเวลา
ชื่อfile : 20190108-1.rar
2นางสาวชุติมา มณีรัตน์
นักวิชาการพัสดุ
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561
มีความประสงค์ : เผยแพร่สาธารณชนรับทราบ
ระยะเวลา : ประกาศไว้ตลอดเวลา
ชื่อfile : 20190110-2.pdf
3นางฉลวย ตือพงษ์
พนักงานพิมพ์ ส.3
ชื่อเรื่อง : รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1
มีความประสงค์ : ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 (รอบที่1 บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 / รอบที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 )
ระยะเวลา : ประกาศในช่วงวันที่ [2562-01-15 ถึง 2562-04-01]
ชื่อfile : 20190115-3.pdf
4ส.อ.สัมพันธ์ มุสิกเจียรนันท์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชื่อเรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
มีความประสงค์ : ประกาศรับสมัคร
ระยะเวลา : ประกาศในช่วงวันที่ [2562-01-15 ถึง 2562-01-23]
ชื่อfile : 20190116-4.pdf
5ส.อ.สัมพันธ์ มุสิกเจียรนันท์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชื่อเรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดบุคคลเพื่อจ้างเหมางานบริการ
มีความประสงค์ : ประกาศรับสมัคร
ระยะเวลา : ประกาศในช่วงวันที่ [2562-01-15 ถึง 2562-01-23]
ชื่อfile : 20190116-5.pdf
6ส.อ.สัมพันธ์ มุสิกเจียรนันท์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชื่อเรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สถาบันพระบรมราชชนก
มีความประสงค์ : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งเลขที่ 1470
ระยะเวลา : ประกาศไว้ตลอดเวลา
ชื่อfile : 20190128-6.pdf
7ส.อ.สัมพันธ์ มุสิกเจียรนันท์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชื่อเรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมางานบริการ (งานทำความสะอาด)
มีความประสงค์ : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมางานบริการ (งานทำความสะอาด)
ระยะเวลา : ประกาศไว้ตลอดเวลา
ชื่อfile : 20190128-7.pdf
8ส.อ.สัมพันธ์ มุสิกเจียรนันท์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชื่อเรื่อง : ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งเลื่อนไหล) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค)
มีความประสงค์ : เพื่อปิดประกาศผลการคัดเลือกของ นางสาวดวงหทัย ยอดทอง ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ระดับชำนาญการ (ตำแหน่งเลื่อนไหล)
ระยะเวลา : ประกาศในช่วงวันที่ [2562-01-07 ถึง 2562-02-06]
ชื่อfile : 20190130-9.pdf
9นางฉลวย ตือพงษ์
พนักงานพิมพ์ ส.3
ชื่อเรื่อง : รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติกับการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย ในการรักษาโรคเบื้องต้น
มีความประสงค์ : ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่องพยาบาลเวชปฏิบัติกับการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย ในการรักษาโรคเบื้องต้น
ระยะเวลา : ประกาศในช่วงวันที่ [2562-01-31 ถึง 2562-04-10]
ชื่อfile : 20190131-10.pdf
10นางสาวชุติมา มณีรัตน์
นักวิชาการพัสดุ
ชื่อเรื่อง : (ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ
มีความประสงค์ : เผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ
ระยะเวลา : ประกาศไว้ตลอดเวลา
ชื่อfile : 20190204-11.rar
11นางสาวชุติมา มณีรัตน์
นักวิชาการพัสดุ
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562
มีความประสงค์ : เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ระยะเวลา : ประกาศไว้ตลอดเวลา
ชื่อfile : 20190205-12.pdf
12นางสาวชุติมา มณีรัตน์
นักวิชาการพัสดุ
ชื่อเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ
มีความประสงค์ : เปิดเผยต่อสาธารณชน
ระยะเวลา : ประกาศไว้ตลอดเวลา
ชื่อfile : 20190208-13.rar
13นางสาวชุติมา มณีรัตน์
นักวิชาการพัสดุ
ชื่อเรื่อง : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ
มีความประสงค์ : เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ระยะเวลา : ประกาศไว้ตลอดเวลา
ชื่อfile : 20190208-14.rar
14นางฉลวย ตือพงษ์
พนักงานพิมพ์ ส.3
ชื่อเรื่อง : รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1
มีความประสงค์ : ข่าวดี สำหรับผู้จบการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไปฯ มีทุนให้อบรมต่อเนื่องฟรี สมัครด่วน (ครบจำนวน 50 คน ปิดรับสมัคร) รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1
ระยะเวลา : ประกาศไว้ตลอดเวลา
ชื่อfile : 20190215-15.pdf
15นางสาวณฐิณี จิตรผดุงวณิชย
จ้างเหมางานทะเบียนและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง : ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก การรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
มีความประสงค์ : ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก การรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระยะเวลา : ประกาศในช่วงวันที่ [2562-02-15 ถึง 2562-02-29]
ชื่อfile : 20190215-16.pdf
16นางสาวชุติมา มณีรัตน์
นักวิชาการพัสดุ
ชื่อเรื่อง : บันทึกขออนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (แก้ไขครั้งที่่ 4 ณ วันที่ 18 ก.พ.2562)
มีความประสงค์ : เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ระยะเวลา : ประกาศไว้ตลอดเวลา
ชื่อfile : 20190218-17.rar
17นางสาวณฐิณี จิตรผดุงวณิชย
จ้างเหมางานทะเบียนและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง : ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก การรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
มีความประสงค์ : ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก การรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ระยะเวลา : ประกาศในช่วงวันที่ [2562-02-22 ถึง 2562-02-28]
ชื่อfile : 20190222-18.pdf
18นางสาวชุติมา มณีรัตน์
นักวิชาการพัสดุ
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2
มีความประสงค์ : เผยแพร่สาธารณชน
ระยะเวลา : ประกาศไว้ตลอดเวลา
ชื่อfile : 20190225-19.pdf
19นางสาวณฐิณี จิตรผดุงวณิชย
จ้างเหมางานทะเบียนและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง : ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก การรับตรง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
มีความประสงค์ : ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก การรับตรง รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ระยะเวลา : ประกาศไว้ตลอดเวลา
ชื่อfile : 20190228-20.pdf
20นางสาวชุติมา มณีรัตน์
นักวิชาการพัสดุ
ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ
มีความประสงค์ : เปิดเผยต่อสาธารณชน
ระยะเวลา : ประกาศไว้ตลอดเวลา
ชื่อfile : 20190301-21.pdf
21นางสาวชุติมา มณีรัตน์
นักวิชาการพัสดุ
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
มีความประสงค์ : เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ระยะเวลา : ประกาศไว้ตลอดเวลา
ชื่อfile : 20190306-22.pdf
22นางสาวชุติมา มณีรัตน์
นักวิชาการพัสดุ
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2
มีความประสงค์ : เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ระยะเวลา : ประกาศไว้ตลอดเวลา
ชื่อfile : 20190307-23.rar
23นางสาวชุติมา มณีรัตน์
นักวิชาการพัสดุ
ชื่อเรื่อง : บันทึกขออนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติมแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (แก้ไขครั้งที่่ 4 ณ วันที่ 8 ก.พ.2562)
มีความประสงค์ : เผยแพร่สาธารณชน
ระยะเวลา : ประกาศไว้ตลอดเวลา
ชื่อfile : 20190308-24.rar
24ส.อ.สัมพันธ์ มุสิกเจียรนันท์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชื่อเรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์บ้านพักราชการว่าง
มีความประสงค์ : ประกาศให้ผู้ที่มีความประสงค์ของเข้าพักอาศัย ยืนความจำนง
ระยะเวลา : ประกาศในช่วงวันที่ [2562-03-11 ถึง 2562-03-15]
ชื่อfile : 20190311-25.pdf
25นางสาวณฐิณี จิตรผดุงวณิชย
จ้างเหมางานทะเบียนและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง : ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก การรับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
มีความประสงค์ : ประกาศวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก การรับตรง รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
ระยะเวลา : ประกาศในช่วงวันที่ [2562-03-18 ถึง 2562-03-31]
ชื่อfile : 20190318-26.pdf
26นางสาวชุติมา มณีรัตน์
นักวิชาการพัสดุ
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (งบปกติ) ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2
มีความประสงค์ : เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ระยะเวลา : ประกาศไว้ตลอดเวลา
ชื่อfile : 20190328-27.rar
27นางสาวชุติมา มณีรัตน์
นักวิชาการพัสดุ
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปี 62 สิ้นสุดไตรมาส 2
มีความประสงค์ : เผยแพร่ต่อสาธารณชน
ระยะเวลา : ประกาศไว้ตลอดเวลา
ชื่อfile : 20190328-28.rar
28นางสาวชุติมา มณีรัตน์
นักวิชาการพัสดุ
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562
มีความประสงค์ : เผยแพร่สาธารณชน
ระยะเวลา : ประกาศไว้ตลอดเวลา
ชื่อfile : 20190405-29.pdf
29นางสาววิมลลักษณ์ ศักดิ์สุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชื่อเรื่อง : งบทดลอง เดือน มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
มีความประสงค์ : เปิดเผยข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณะ ตามระเบียบฯกำหนด
ระยะเวลา : ประกาศไว้ตลอดเวลา
ชื่อfile : 20190409-30.pdf
งานเทคโนฯ