หน้าแรก
 แบบฟอร์ม
 รายงาน
 เข้าสู่ระบบ
 ออกจากระบบ
ลำดับที่ชื่อ-สกุลรายละเอียด
1นางสาวชุติมา มณีรัตน์
นักวิชาการพัสดุ
ชื่อเรื่อง : แผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดซื้อวัสดุ ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 7 มกราคม 2562
มีความประสงค์ : เผยแพร่ต่อสาธารณชนรับทราบ
ระยะเวลา : ประกาศไว้ตลอดเวลา
ชื่อfile : 20190108-1.rar
2นางสาวชุติมา มณีรัตน์
นักวิชาการพัสดุ
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561
มีความประสงค์ : เผยแพร่สาธารณชนรับทราบ
ระยะเวลา : ประกาศไว้ตลอดเวลา
ชื่อfile : 20190110-2.pdf
3นางฉลวย ตือพงษ์
พนักงานพิมพ์ ส.3
ชื่อเรื่อง : รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1
มีความประสงค์ : ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 1 (รอบที่1 บัดนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562 / รอบที่ 2 วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2562 )
ระยะเวลา : ประกาศในช่วงวันที่ [2562-01-15 ถึง 2562-04-01]
ชื่อfile : 20190115-3.pdf
4ส.อ.สัมพันธ์ มุสิกเจียรนันท์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชื่อเรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
มีความประสงค์ : ประกาศรับสมัคร
ระยะเวลา : ประกาศในช่วงวันที่ [2562-01-15 ถึง 2562-01-23]
ชื่อfile : 20190116-4.pdf
5ส.อ.สัมพันธ์ มุสิกเจียรนันท์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชื่อเรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดบุคคลเพื่อจ้างเหมางานบริการ
มีความประสงค์ : ประกาศรับสมัคร
ระยะเวลา : ประกาศในช่วงวันที่ [2562-01-15 ถึง 2562-01-23]
ชื่อfile : 20190116-5.pdf
6นางฉลวย ตือพงษ์
พนักงานพิมพ์ ส.3
ชื่อเรื่อง : แผ่นพับประชาสัมพันธ์
มีความประสงค์ : แผ่นพับประชาสัมพันธ์และใบรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นทั่ 1
ระยะเวลา : ประกาศในช่วงวันที่ [2562-01-15 ถึง 2562-01-23]
ชื่อfile : 20190116-6.pdf
งานเทคโนฯ