หน้าแรก
 รายงาน
 ปฏิทินงาน
 เข้าสู่ระบบ
 ออกจากระบบ
ถึง
ลำดับที่ชื่อผู้จอง
[ตำแหน่ง]
วันที่ต้องการใช้สถานที่ใช้ในงาน
มีความประสงค์ขอใช้บริการ
[วันที่และเวลายื่นแบบฟอร์ม]
ลบ
1นางจิรทีปต์ แจ๋วเจริญวัฒนะ
[พนักงานบริการ]
16-10-2562 16:30:00
06-11-2562 18:30:00
ห้องประชุม 111
ว่าง : นางสาวยุพิน บุญเลิศ
ซ้อมรำ แสดงในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
[08-10-2562 16:39:24]
หมายเหตุ : 9,16,30ตุลาคม2562และ6พฤศจิกายน2562
 
2ดร.ชุติมา เทียนชัยทัศน์
[อาจารย์]
22-10-2562 08:00:00
22-10-2562 12:00:00
หอประชุมแก้วเจ้าจอม
ว่าง : นางสาวยุพิน บุญเลิศ
ปี3ใช้เรียนทฤษฎี
Projector
Visualizer
ไมโครโฟน จำนวน 2 ตัว
Computer
[18-10-2562 14:12:15]
หมายเหตุ : -
ตอบรับ : นายเจตริน จันทร์แจ่มหล้า
 
3นางปวริศา พันพู
[พนักงานธุรการ]
22-10-2562 08.30:00
22-10-2562 16.30:00
ห้องประชุม 3403
ว่าง : นางสาวยุพิน บุญเลิศ
วิพากษ์ มคอ.5-6
Projector
Visualizer
Notebook
[11-10-2562 17:02:55]
หมายเหตุ : ขอสาย LAN เพื่อต่อ Internet
ตอบรับ : นายเจตริน จันทร์แจ่มหล้า
 
4นางปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ
[พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน)]
22-10-2562 13:00:00
22-10-2562 15:00:00
ห้องประชุมกลุ่มย่อย 3302
ห้องประชุมกลุ่มย่อย 3303
ห้องประชุมกลุ่มย่อย 3304
ห้องประชุมกลุ่มย่อย 3306
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 125
ว่าง : นางสาวยุพิน บุญเลิศ
ว่าง : นางสาวจิรนันท์ งามพักตร์
labวิชาวิจัย
[04-08-2562 10:31:30]
หมายเหตุ : -
 
5นางสาวสุชาดา บัวประคอง
[พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ]
22-10-2562 13:00:00
22-10-2562 16:00:00
ห้องเรียน 234-235
ว่าง : นางสาวยุพิน บุญเลิศ
กิจกรรม Pre-clinic วิชา ป.การพยาบาลพื้นฐาน
Projector
Visualizer
Computer
[15-10-2562 14:30:25]
หมายเหตุ : อ.ดร ผกามาศ บรรยายหัวข้อ BCPR
ตอบรับ : นายเจตริน จันทร์แจ่มหล้า
 
6นางสาวจิราวรรณ คร้ามอยู่
[พนักงานธุรการ]
22-10-2562 15:15:00
22-10-2562 16:15:00
หอประชุมแก้วเจ้าจอม
ว่าง : นางสาวยุพิน บุญเลิศ
สอบซ่อมกลางภาควิชาแนวโน้มและการพัฒนาการฯ ปี3
ไมโครโฟน จำนวน 1 ตัว
[07-08-2562 13:19:37]
หมายเหตุ : จัดห้องสอบ
ตอบรับ : นายเจตริน จันทร์แจ่มหล้า
 
งานเทคโนฯ