หน้าแรก
 รายงาน
 ปฏิทินงาน
 เข้าสู่ระบบ
 ออกจากระบบ
ถึง
ลำดับที่ชื่อผู้จอง
[ตำแหน่ง]
วันที่ต้องการใช้สถานที่ใช้ในงาน
มีความประสงค์ขอใช้บริการ
[วันที่และเวลายื่นแบบฟอร์ม]
ลบ
1นางสาวยุพิน บุญเลิศ
[แม่บ้าน]
05-07-2562 08:00:00
26-07-2562 17:00:00
ห้องประชุม 3305
อื่นๆ หอประชุมด้านหลัง
ว่าง : นางสาวยุพิน บุญเลิศ
อบรมผู้บริหารระดับต้น
Projector
Visualizer
ถ่ายภาพด้วยกล้อง Digital
ไมโครโฟน จำนวน 2 ตัว
Notebook
[26-06-2562 07:46:01]
หมายเหตุ : -
ตอบรับ : นายเจตริน จันทร์แจ่มหล้า
 
2นางจิรทีปต์ แจ๋วเจริญวัฒนะ
[พนักงานบริการ]
14-07-2562 17:00:00
31-07-2562 20:00:00
หอประชุมแก้วเจ้าจอม
ว่าง : นางสาวยุพิน บุญเลิศ
การฝึกซ้อมการแสดง
Notebook
ชุดลำโพงเคลื่อนที่
[09-07-2562 09:48:56]
หมายเหตุ : วันที่ 19 ก.ค. 2562 คุณฉลวยขอใช้หอประชุม เวลา 13.00-17.00 น. / คุณจีรทีปสลับไปใช้ห้อง 131 เวลา 13.00-17.00 น. แทน
ตอบรับ : นายธีรพงศ์ บุญธรรม
 
3นางสาวจิราวรรณ คร้ามอยู่
[พนักงานธุรการ]
18-07-2562 08:00:00
18-07-2562 16:00:00
ห้องเรียน 131-133
ว่าง : นางสาวยุพิน บุญเลิศ
สอบออนไลน์นักศึกษาปีที่ 2
ไมโครโฟน จำนวน 1 ตัว
[10-06-2562 11:27:30]
หมายเหตุ : จัดห้องสอบ
ตอบรับ : นายเจตริน จันทร์แจ่มหล้า
 
4นางสาวจิราวรรณ คร้ามอยู่
[พนักงานธุรการ]
18-07-2562 08:00:00
18-07-2562 16:00:00
ห้องเรียน 134-135
ว่าง : นางสาวยุพิน บุญเลิศ
สอบออนไลน์นักศึกษาปีที่ 2
ไมโครโฟน จำนวน 1 ตัว
[10-06-2562 11:28:48]
หมายเหตุ : จัดห้องสอบ
ตอบรับ : นายเจตริน จันทร์แจ่มหล้า
 
5นางสาวจิราวรรณ คร้ามอยู่
[พนักงานธุรการ]
18-07-2562 08:00:00
18-07-2562 17:00:00
ห้องประชุม 3305
ห้องประชุมกลุ่มย่อย 3301
ห้องประชุมกลุ่มย่อย 3302
ห้องประชุมกลุ่มย่อย 3303
ห้องประชุมกลุ่มย่อย 3304
ห้องประชุมกลุ่มย่อย 3306
อื่นๆ ห้องคอมพิเตอร์
ห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 221
ห้องปฏิบัติการกลุ่มย่อย 222
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 223
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 224
ห้องปฏิบัติการ 211
ห้องประชุมกลุ่มย่อย 3307
ว่าง : นางสาวยุพิน บุญเลิศ
ว่าง : นางสาวจิรนันท์ งามพักตร์
แข่งขันสมรรถนะนักศึกษาปีที่ 3
[10-06-2562 14:26:53]
หมายเหตุ : -
 
6นางจิรทีปต์ แจ๋วเจริญวัฒนะ
[พนักงานบริการ]
18-07-2562 08:00:00
19-07-2562 20:00:00
หอประชุมแก้วเจ้าจอม
ว่าง : นางสาวยุพิน บุญเลิศ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล ปี2562
Projector
Visualizer
ถ่ายภาพด้วยกล้อง Digital
ไมโครโฟน จำนวน 2 เพิ่มไมลอย 4 ตัว ตัว
Computer
Notebook
บันทึกวีดีทัศน์(ถ่าย VDO)
ชุดลำโพงเคลื่อนที่
[12-07-2562 09:21:18]
หมายเหตุ : -
ตอบรับ : นายเจตริน จันทร์แจ่มหล้า
 
งานเทคโนฯ